DHBK

Tầm nhìn và sứ mạng

25/07/2020 08:40

Tầm nhìn

Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp sẽ trở thành nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng, đủ sức cạnh tranh trong thị trường lao động khu vực Đông Nam Á về các mặt:

  • Thiết kế kết cấu công trình
  • Chỉ đạo kỹ thuật thi công trên công trường
  • Nghiên cứu các kỹ thuật, công nghệ mới đảm bảo tính bền vững của công trình dưới mọi tác động.

Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật và nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế xã hội của khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.