DHBK

MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA - CTĐT THẠC SĨ NGÀNH KTXD

23/09/2020 22:26

Mục tiêu

Người học sau khi tốt nghiệp từ 2-3 năm sẽ:

a. Theo định hướng nghiên cứu

  • Mục tiêu số 1: Hiểu biết tốt về kinh tế, chính trị, pháp luật, xã hội. Có hệ thống kiến thức thực tế và lý thuyết sâu, rộng, tiên tiến; nắm vững các nguyên lý, lý thuyết cơ bản thuộc lĩnh vực Xây dựng và kiến thức chuyên ngành để thực hành nghề nghiệp trong thực tế. Có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.
  • Mục tiêu số 2: Có khả năng lập luận, phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực Xây dựng.; Khả năng độc lập nghiên cứu, tư duy sáng tạo và đánh giá các vấn đề kinh tế - kỹ thuật để đưa ra các kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng. Có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường nghề nghiệp thay đổi. Có khả năng làm việc độc lập, khả năng thích ứng cao, tư duy hệ thống, tự học và học tập nâng cao trình độ trong lĩnh vực Xây dựng. Trung thực, trách nhiệm nghề nghiệp và hành xử chuyên nghiệp.
  • Mục tiêu số 3: Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả; có năng lực về ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng với môi trường làm việc chuyên nghiệp.
  • Mục tiêu số 4: Có khả năng hình thành và sáng tạo ý tưởng – thiết kế - triển khai nhiệm vụ phức hợp. Có khả năng vận hành, hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ và khả năng quản lý, đánh giá, cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp; Có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực xây dựng

b. Theo định hướng ứng dụng

  • Mục tiêu số 1: Hiểu biết tốt về kinh tế, chính trị, pháp luật, xã hội. Có hệ thống kiến thức về lĩnh vực xây dựng và kiến thức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành để thực hành nghề nghiệp trong thực tế. Có thể học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.
  • Mục tiêu số 2: Có khả năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực xây dựng; năng lực tư duy sáng tạo và đánh giá các vấn đề kinh tế - quản lý trong lĩnh vực xây dựng; có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường nghề nghiệp thay đổi. Có sức khỏe tốt, khả năng làm việc độc lập, khả năng thích ứng cao, tư duy hệ thống, tự học và học tập nâng cao trình độ trong lĩnh vực xây dựng. Trung thực, trách nhiệm nghề nghiệp và hành xử chuyên nghiệp.
  • Mục tiêu số 3: Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả; có năng lực về ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng với môi trường làm việc chuyên nghiệp.
  • Mục tiêu số 4: Có khả năng hình thành và sáng tạo ý tưởng – thiết kế - triển khai dự án phức hợp;. Có khả năng vận hành, hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ và khả năng quản lý, đánh giá, cải tiên để nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp trong môi trường ngành nghề chuyên nghiệp và biến động.

 

Chuẩn đầu ra

        Người học ngay sau khi tốt nghiệp sẽ có khả năng:

a. Định hướng nghiên cứu

 

Chuẩn đầu ra

Nội dung

Số 1.

Áp dụng hiệu quả các kiến thức chuyên sâu về cơ học và khoa học công nghệ để thiết lập, giải quyết các vấn đề kỹ thuật xây dựng phức tạp

Số 2.

Xây dựng mô hình lý thuyết và mô phỏng số để kiểm thử cho bài toán kỹ thuật xây dựng phức tạp.

Số 3.

Đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lí các vấn đề một cách khoa học, sáng tạo

Số 4.

Trình bày tốt các vấn đề chuyên môn thông qua các phương thức giao tiếp đa dạng, trong đó phải biết cách trình bày một công bố quốc tế trên tạp chí uy tín

Số 5.

Tự học tập nâng cao kiến thức hoặc theo học chương trình đào tạo tiến sĩ

Số 6.

Sử dụng tốt tiếng Anh trong giao tiếp chuyên môn, đọc viết các tài liệu khoa học

Số 7.

Xử lí các tình huống kỹ thuật một cách có trách nhiệm với xã hội và tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp xây dựng

b. Định hướng ứng dụng

Chuẩn đầu ra

Nội dung

Số 1.

Áp dụng hiệu quả các kiến thức nâng cao về ứng xử vật liệu-kết cấu và khoa học công nghệ vào giải quyết các vấn đề kỹ thuật xây dựng phức tạp phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành

Số 2.

Phân tích dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lí các vấn đề một cách khoa học.

Số 3.

Trình bày tốt các vấn đề chuyên môn thông qua các phương thức giao tiếp đa dạng

Số 4.

Tự học tập để cập nhật các kiến thức và công nghệ xây dựng mới

Số 5.

Sử dụng tiếng Anh tốt trong giao tiếp chuyên môn và để đọc viết các tài liệu khoa học (trình độ B1)

Số 6.

Sử dụng được một số phần mềm thiết kế nâng cao để phân tích kết cấu một cách hiệu quả.

Số 7.

Xử lí các tình huống kỹ thuật có trách nhiệm với xã hội và chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp