DHBK

GIỚI THIỆU - CTĐT THẠC SĨ NGÀNH KTXD

23/09/2020 22:23

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp), mã ngành 80580208 được khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp xây dựng và quản lý, bắt đầu tuyển sinh từ năm 2011. Mục tiêu chung của chương trình là đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức nâng cao và chuyên sâu trong ngành xây dựng; có năng lực nghiên cứu hoặc triển khai vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng.

Người học có thể lựa chọn định hướng nghiên cứu hoặc ứng dụng, mỗi định hướng giúp người học phát triển những năng lực riêng biệt đáp ứng với yêu cầu của công việc cụ thể.

Đối tượng tuyển sinh:

a. Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, ngành phù hợp với ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi

Danh mục ngành đúng, phù hợp

STT

Mã ngành

Tên ngành

Ghi chú

1

7580201

Kỹ thuật xây dựng

 

2

7510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

 

3

7510103

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

 

4

 

- Kỹ thuật công trình xây dựng

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Tin học xây dựng

- Kỹ thuật hạ tầng đô thị

- Kỹ thuật công trình đặc biệt

Các ngành cũ

 

b. Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành gần với ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi và đã học bổ sung kiến thức theo quy định

Danh mục ngành gần

STT

Mã ngành

Tên ngành

Ghi chú

 1.  

7510105

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

 

 1.  

7510104

Công nghệ kỹ thuật giao thông

 

 1.  

7580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

 

 1.  

7580203

Kỹ thuật xây dựng công trình biển

 

 1.  

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

 1.  

7580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

 

 1.  

7580211

Địa kỹ thuật xây dựng

 

 1.  

7580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

 

 1.  

7580213

Kỹ thuật cấp thoát nước

 

 1.  

7520501

Kỹ thuật địa chất

 

 1.  

 

- Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

- Xây dựng Thủy điện – Thủy lợi

Ngành cũ

c. Có bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức không chính quy, tốt nghiệp từ loại trung bình khá trở lên hoặc tương đương; hoặc tốt nghiệp loại trung bình và có thêm một bằng tốt nghiệp đại học khác sau khi đã học bổ sung kiến thức theo quy định.

d. Có bằng tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học loại Trung bình ngành đúng hoặc gần với ngành đăng ký dự thi sau khi học bổ sung kiến thức theo quy định.

Danh mục ngành đúng, phù hợp, ngành gần và ngành khác có thể được điều chỉnh hằng năm do Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa quyết định theo đề nghị của Hội đồng Khoa phụ trách chương trình đào tạo.

Việc đánh giá ngành đúng, phù hợp, ngành gần và ngành khác đối với thí sinh dự tuyển dựa trên chương trình đào tạo Đại học mà đối tượng dự tuyển đã tốt nghiệp. Thí sinh nộp bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và bảng điểm để Hội đồng Khoa xem xét trình Hiệu trưởng quyết định.

Quy định về kinh nghiệm nghề nghiệp

Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, phù hợp hoặc người có bằng tốt nghiệp ngành gần, đã học bổ sung kiến thức theo quy định được đăng ký dự tuyển không yêu cầu kinh nghiệm công tác chuyên môn.

Quy định về học bổ sung kiến thức

Thí sinh thuộc nhóm ngành đúng và phù hợp không cần học bổ sung kiến thức.

Thí sinh thuộc nhóm ngành gần phải học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức được quy định tại Bảng 3. Học phí đối với các học phần bổ sung theo mức quy định đối với học phí đại học.

Danh mục học bổ sung kiến thức cho ngành gần

Tên ngành gần

Các học phần phải học bổ sung

Tên học phần

Số TC

Tất cả các ngành gần

Cơ học kết cấu 2

Kết cấu công trình

2

2

Thời gian và hình thức đào tạo:

- Từ 1,5 đến 02 năm.

- Đối với thạc sĩ định hướng nghiên cứu: đào tạo theo hình thức học tập trung toàn thời gian.

- Đối với thạc sĩ định hướng ứng dụng: đào tạo theo hình thức tập trung không liên tục.

Thời gian tuyển sinh: Tuyển 2 đợt trong một năm. Để biết thêm chi tiết, ứng liên lạc theo địa chỉ: