DHBK

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH- CTĐT TIẾN SĨ NGÀNH KTXD

19/09/2020 06:39

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY THÁNG NĂM SINH

KHÓA

THỜI GIAN BẮT ĐẦU

THỜI GIAN KẾT THÚC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

  1.  

Đỗ Minh Đức

04/05/1978

 

10/2020

 

1. PGS.TS Trần Quang Hưng

2. GS.TS Trần Minh Tú