DHBK

Chương trình kiểm định AUN

25/10/2020 10:02

Chương trình kiểm định AUN-QA lần thứ 186 tại trường đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

Ngày Thời gian Nội dung
26/10/2020 8:45-9:15 Họp với Trưởng Khoa và Phó Khoa
26/10/2020 9:30-11:00 Họp với SAR và HOD
26/10/2020 13:30-15:00 Họp với giảng viên
27/10/2020 9:15-10:15 Họp với cán bộ hỗ trợ khoa
27/10/2020 10:30-11:30 Họp với sinh viên năm 1 và năm 2
27/10/2020 13:00-14:00 Họp với sinh viên năm 3, năm 4 và năm 5
28/10/2020 10:00-11:30 Họp với cựu sinh viên
28/10/2020 13:30-15:00 Họp với nhà tuyển dụng
29/10/2020 10:15-12:15 Họp thảo luận với nhóm viết SAR