projetbasedlearning

BUILD-IT 2018:

STT

Hội thảo

Lịch trình/ Địa điểm

Người tham gia

Hình ảnh

1

 PBL-02:

Mô hình Học tập Dựa vào Dự án Phần II

Project-Based Learning Models Part II

19/01/2018;

Trung tâm học liệu và Truyền thông, Trường ĐHBK – ĐHĐN.

59

 

Download

 

2

Project Spine Detailed Planning for New Curriculum (a smaller group of program leaders. It will be a working session and less of a workshop)

5/3/2018;

Phòng Dạy Học Trực Tuyến DLS, C215, khu C, Trường ĐHBK – ĐHĐN.

39

Download

3

PBL Pilot Project Coaching Development & Planning (focus on sponsor development and procurement)

15/5/2018;

Phòng Dạy Học Trực Tuyến DLS, C215, khu C, Trường ĐHBK - ĐHĐN.

31

 

4

Đánh giá và đánh giá lớp học nâng cao của sinh viên học cho khoa trong các khóa học dựa trên dự án

Advanced Classroom Assessment & Evaluation of Student Learning for Faculty in Project-Based Courses

16/5/2018;

Phòng Dạy Học Trực Tuyến DLS, C215, khu C, Trường ĐHBK - ĐHĐN.

42

 

5

PBL-05

Tập huấn cho các Khoa đang thiết kế CTĐT CLC

PBL Curriculum Planning Validation

30/08/2018

Trung tâm học liệu và Truyền thông, Trường ĐHBK – ĐHĐN.

  Download

 

BUILD-IT 2017:

STT

Hội thảo

Lịch trình/ Địa điểm

Người tham gia

Hình ảnh

1

Mô hình học tập dựa và dự án

Project-Based Learning Models Workshop

26/09/2017;

C303, Trường ĐHBK - ĐHĐN;

71

 

2

Hội nghị Phụ nữ trong lĩnh vực Khoa học, kỹ thuật, Giáo dục và Toán học năm 2017

Invite to WISTEM 2017 Conference

12/11/2017 - 13/11/2017

TP. Hồ Chí Minh

02

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC