Hội thảo- Tài liệu

09/03/2018 13:52

BUILD-IT 2018:

Stt

Hội thảo

Lịch trình

Người tham gia

Hình ảnh

1

Hội thảo ABET-01: Kiểm định ABET: Tổng quan, Lợi ích và Quy trình

ABET Accreditation: Overview, Benefits and Process

Trung tâm học liệu và Truyền thông, Đại học Bách khoa, ĐHĐN; 17/01/2018

54

 

 

Download

 

 

2

Hội thảo IAB-01: Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp: Xây dựng Mối Quan hệ để Hỗ trợ Nhu cầu của Ngành đào tạo và Nhà trường

Industry Advisory Board Development: Relationships to Support Program and College Needs

Trung tâm học liệu và Truyền thông, Đại học Bách khoa, ĐHĐN; 18/01/2018

52

 

 

 

Download

 

 

3

Hội thảo PBL-02: Mô hình Học tập Dựa vào Dự án Phần II

Project-Based Learning Models Part II

Trung tâm học liệu và Truyền thông, Đại học Bách khoa, ĐHĐN; 19/01/2018

59

 

 

Download

 

 

4

ABET Preparation Workshop: Using Criteria 5-6, PC for curriculum planning/review

Phòng Dạy Học Trực Tuyến DLS, C215, khu C, Trường Đại Học Bách Khoa, ĐHĐN:  2/3/2018

42

Download

5

Project Spine Detailed Planning for New Curriculum (a smaller group of program leaders. It will be a working session and less of a workshop)

Phòng Dạy Học Trực Tuyến DLS, C215, khu C, Trường Đại Học Bách Khoa, ĐHĐN: 5/3/2018

39

Download

6

Classroom Assessment & Evaluation of Student Learning for Faculty (focus on constructive alignment)

Phòng Dạy Học Trực Tuyến DLS, C215, khu C, Trường Đại Học Bách Khoa, ĐHĐN: 6/3/2018

 

Download

7

Second ABET Preparation Workshop (Criteria 2-4)

14/5/2018

 

 

8

PBL Pilot Project Coaching Development & Planning (focus on sponsor development and procurement)

15/5/2018

 

 

9

Advanced Classroom Assessment & Evaluation of Student Learning for Faculty in Project-Based Courses

16/5/2018

 

 

10

Creating and Maintaining a Culture of Quality Improvement Workshop (half day on program, half day on Institutional)

17/5/2018

 

 

 

BUILD-IT 2017:

Stt

Hội thảo

Lịch trình

Người tham gia

Hình ảnh

1

Dẫn dắt Quá trình Xác định Chính sách cho các trường Đại học “Leading University Policy Formulation”

Hồ Chí Minh

09/01/2017 - 11/01/2017

05

 

2

Creating an Assessment Plan for Effective Assessment and Evaluation of Student Outcome Attainment

Hồ Chí Minh

22/02/2017 - 23/02/2017

 

DUT: 0 Uni. Of Education: 04

UD: 0

 

3

Thúc đẩy tương tai của Việt Nam: Truyền cảm hứng cho người học, nhà sản xuất, giáo dục và doanh nhân để đổi mới “Advancing the Future of Vietnam, Inspriring Students, Makers, Educations & Entrepreneurs to Innovate”

Hà Nội

27/02/2017 - 02/03/2017

05

 

4

Điện toán Đám Mây: Khái niệm, ứng dụng và các chương trình đào tạo “Cloud Computing: Concept, Application and Curriculums”

C216, Đại học Bách khoa, ĐHĐN; 15/03/2017

24

 

5

Xây dựng chính sách trường Đại học

“Leading University Policy Formulation”

Nha Trang

09/05/2017 - 11/05/2017

05

 

 

6

Lãnh đạo công tác thực thi chính sách trường Đại học “Leading University Policy Realization”

Hồ Chí Minh

06/09/2017 - 08/09/2017

04

 

7

Tập huấn về Phát triển các hệ thống đảm bảo chất lượng để đạt được kiểm định AUN cấp cơ sở đào tạo

Đại học Đà Nẵng 

21/09/2017

21

 

8

Tập huấn về Đảm bảo chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục

Đại học Đà Nẵng 

22/09/2018

13

 

9

Phát triển công cụ đánh giá môn học dựa trên nghiên cứu “Research-Based Course Evaluation Tools Workshop”

C303, Đại học Bách khoa, ĐHĐN; 22/09/2017

66

 

10

Kỹ thuất thiết kế thang đánh giá năng lực của người học”Assessment Rubric Development Techniques Workshop”

C303, Đại học Bách khoa, ĐHĐN; 25/09/2017

70

 

11

Mô hình học tập dựa và dự án

Project-Based Learning Models Workshop

C303, Đại học Bách khoa, ĐHĐN; 26/09/2017

71

 

12

Chương trình tập huấn cán bộ nguồn “Certified Facilitator Training”

Hồ Chí Minh

23/10/2017 - 26/10/2017

03

 

13

Hội nghị Phụ nữ trong lĩnh vực Khoa học, kỹ thuật, Giáo dục và Toán học năm 2017 “Invite to WISTEM 2017 Conference”

Hồ Chí Minh

12/11/2017 - 13/11/2017

02

 

14

Nâng cao năng lực sư phạm cho giảng viên MTT “Master Teacher Training (MTT)”

C216, Đại học Bách khoa, ĐHĐN; 02/12/2017, 09/12/2017, 16/12/2017,

09

 

 


BUILD-IT 2016:

Stt

Hội thảo

Lịch trình

Người tham gia

Hình ảnh

1

Đổi mới chính sách quản lý trường đại học

“Leading University Policy Invonation”

Hồ Chí Minh

06/09/2016 - 09/09/2016

05

 

2

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo AUN-QA

“Quality Assurance Program according AUN-QA program”

Hồ Chí Minh

19/09/2016 - 20/09/2016

06

 

3

Kiểm định chất lượng Trường theo AUN-QA và Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trường đại học

“Quality Assurance Program according AUN-QA and building university Quality Assurance”

Hồ Chí Minh

19/09/2016 - 20/09/2016

06

 

4

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo AUN-QA

“Quality Assurance Program according AUN-QA program”

Hà Nội

22/09/2016 - 23/09/2016

01

 

 

5

Implementing Student Learning Assessment Systems for Program Improvement

Hồ Chí Minh 7/11/2016 – 8/11/2016

 

DUT: 05

Uni. Of Education: 06

UD: 01

 

6

Train the Trainer Workshop: Introduction to Engineering Using Robotics Experiments

Đà Nẵng 13/12/2016 – 15/12/2016

14

 

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC