BPL

06/07/2018 10:51

BUILD-IT 2020:

STT

Hội thảo

Lịch trình/ Địa điểm

Người tham gia

Hình ảnh

1

Hội thảo về kỹ năng mềm: Kỹ năng giải quyết vấn đề ; Kỹ năng giao tiếp

18/02/2020 tại phòng S04.01 

25

Download

         

BUILD-IT 2019:

STT

Hội thảo

Lịch trình/ Địa điểm

Người tham gia

Hình ảnh

1

Engineering Projects in Community Service (EPICS)

19/01/2019 tại tầng 3 Trung tâm học liệu và Truyền thông – Trường Đại học Bách khoa

22

Download

2

Thiết kế các khóa học PBL theo mô hình trong suốt học kỳ / học kỳ
Design Inter-courses PBL modelthroughout the term/semester

11/3/2019;
Phòng Dạy Học Trực Tuyến DLS, C215, khu C, Trường ĐHBK - ĐHĐN.
40 Download
3

Tư duy phản biện trong lớp học
Critical Thinking in the Classroom

Sáng, 12/3/2019;
Phòng Dạy Học Trực Tuyến DLS, C215, khu C, Trường ĐHBK - ĐHĐN.
40 Download
4

Hội nghị quốc gia Việt Nam của Học viện Oracle
Oracle Academy’s Vietnam Country Meeting

Sáng, 13/3/2019;
Phòng khách tầng 1, Khu A, Trường ĐHBK - ĐHĐN.
40 Download
5

Cuộc họp đối tác BUILD-IT hàng năm
BUILD-IT Partner Meeting annually

Chiều, 13/3/2019;
Khách sạn Novotel.
4 Download
6

STEMCON 2019 

14-15/3/2019;
Khách sạn Novotel.
40 Download
7 STEMCON 2019 - OBE Panel Chiều, 14/3/2019;
Khách sạn Novotel.
40 Download
8 Hội thảo về phương pháp giảng dạy tiếng anh cho khoa STEM
English Pedagogy Workshop for STEM Faculty
Sáng, 18/3/2019;
Phòng họp tầng 2 Khu A, Trường ĐHBK - ĐHĐN.
40 Download

BUILD-IT 2018:

STT

Hội thảo

Lịch trình/ Địa điểm

Người tham gia

Hình ảnh

1

ABET-01:

Kiểm định ABET: Tổng quan, Lợi ích và Quy trình

ABET Accreditation: Overview, Benefits and Process

17/01/2018;

Trung tâm học liệu và Truyền thông, Trường ĐHBK - ĐHĐN.

54

Download

2

IAB-01:

Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp: Xây dựng Mối Quan hệ để Hỗ trợ Nhu cầu của Ngành đào tạo và Nhà trường

Industry Advisory Board Development: Relationships to Support Program and College Needs

18/01/2018;

Trung tâm học liệu và Truyền thông, Trường ĐHBK - ĐHĐN.

52

 

 

 

Download

 

 

3

ABET 02:

Lập kế hoạch/rà soát chương trình giảng dạy theo Tiêu chí 5-6 bộ tiêu chuẩn kiểm định ABET

ABET Preparation Workshop: Using Criteria 5-6, PC for curriculum planning/review

2/3/2018;

Phòng Dạy Học Trực Tuyến DLS, C215, khu C, Trường ĐHBK - ĐHĐN.

42

Download

4

IQA01

Đánh giá Lớp học và Đánh giá Học tập của Sinh viên theo Constructive Alignment

Classroom Assessment & Evaluation of Student Learning for Faculty (focus on constructive alignment)

5/3/2018;

Phòng Dạy Học Trực Tuyến DLS, C215, khu C, Trường ĐHBK - ĐHĐN.

40

Download

5

ABET03:

Hội thảo chuẩn bị kiểm định ABET lần thứ 2 (Tiêu chí 2-4)

Second ABET Preparation Workshop (Criteria 2-4)

14/5/2018

Phòng Dạy Học Trực Tuyến DLS, C215, khu C, Trường ĐHBK - ĐHĐN.

40

Download

6

Creating and Maintaining a Culture of Quality Improvement Workshop (half day on program, half day on Institutional)

17/5/2018;

Phòng Dạy Học Trực Tuyến DLS, C215, khu C, Trường ĐHBK - ĐHĐN.

45

Download

7

IQA-04

Tập huấn cho các Khoa đang TĐG AUN-QA và chuẩn bị ĐGN AUN-QA 

“Satisfying AUN-QA Requirements for Course Learning Outcome Assessment”,

29/08/2018;

Trung tâm học liệu và Truyền thông, Trường ĐHBK - ĐHĐN

  Download 
8

ABET-04

Tập huấn cho các Khoa đang thiết kế CTĐT CLC

ABET Preparations: PI Selection and Student Outcome Assessment

31/08/2018;

Trung tâm học liệu và Truyền thông, Trường ĐHBK - ĐHĐN.

   

 

Stt

Hội thảo

Lịch trình

Người tham gia

Hình ảnh

1

Dẫn dắt Quá trình Xác định Chính sách cho các trường Đại học

Leading University Policy Formulation

09/01/2017 - 11/01/2017

Hồ Chí Minh

05

 

2

Creating an Assessment Plan for Effective Assessment and Evaluation of Student Outcome Attainment

22/02/2017 - 23/02/2017;

Hồ Chí Minh

DUT: 0 Uni. Of Education: 04

UD: 0

 

3

Thúc đẩy tương tai của Việt Nam: Truyền cảm hứng cho người học, nhà sản xuất, giáo dục và doanh nhân để đổi mới

Advancing the Future of Vietnam, Inspriring Students, Makers, Educations & Entrepreneurs to Innovate

27/02/2017 - 02/03/2017;

Hà Nội

05

 

4

Điện toán Đám Mây: Khái niệm, ứng dụng và các chương trình đào tạo

Cloud Computing: Concept, Application and Curriculums

15/03/2017;

C216, Đại học Bách khoa, ĐHĐN

24

 

5

Xây dựng chính sách trường Đại học

Leading University Policy Formulation

09/05/2017 - 11/05/2017;

Nha Trang

05

 

 

6

Lãnh đạo công tác thực thi chính sách trường Đại học

Leading University Policy Realization

06/09/2017 - 08/09/2017;

TP. Hồ Chí Minh

04

 

7

Tập huấn về Phát triển các hệ thống đảm bảo chất lượng để đạt được kiểm định AUN cấp cơ sở đào tạo

21/09/2017;

Đại học Đà Nẵng

21

 

8

Tập huấn về Đảm bảo chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục

22/09/2017;

Đại học Đà Nẵng

13

 

9

Phát triển công cụ đánh giá môn học dựa trên nghiên cứu

Research-Based Course Evaluation Tools Workshop

22/09/2017;

C303, Đại học Bách khoa, ĐHĐN

66

 

10

Kỹ thuất thiết kế thang đánh giá năng lực của người học”Assessment Rubric Development Techniques Workshop”

25/09/2017;

C303, Đại học Bách khoa, ĐHĐN.

70

 


BUILD-IT 2016:

Stt

Hội thảo

Lịch trình

Người tham gia

Hình ảnh

1

Đổi mới chính sách quản lý trường đại học

“Leading University Policy Invonation”

06/09/2016 - 09/09/2016;

Hồ Chí Minh

05

 

2

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo AUN-QA

“Quality Assurance Program according AUN-QA program”

19/09/2016 - 20/09/2016;

Hồ Chí Minh

06

 

3

Kiểm định chất lượng Trường theo AUN-QA và Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trường đại học

“Quality Assurance Program according AUN-QA and building university Quality Assurance”

19/09/2016 - 20/09/2016;

Hồ Chí Minh

06

 

4

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo AUN-QA

“Quality Assurance Program according AUN-QA program”

22/09/2016 - 23/09/2016;

Hà Nội

01

 

 

5

Implementing Student Learning Assessment Systems for Program Improvement

7/11/2016 – 8/11/2016;

Hồ Chí Minh

DUT: 05

Uni. Of Education: 06

UD: 01

 

6

Train the Trainer Workshop: Introduction to Engineering Using Robotics Experiments

13/12/2016 – 15/12/2016

Đà Nẵng

14

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC