DHBK

Đào tạo Sau Đại học

Đào tạo Tiến sĩ - Mô tả tóm tắt học phần chương trình đào tạo Tiến sĩ

25/09/2021 17:08

STT

Ngành/ Chương trình đào tạo

Mã ngành đào tạo

Tóm tắt học phần

01

Kỹ thuật Cơ khí

(Mechanical Engineering)

9520103

Chi tiết tại đây

02

Kỹ thuật xây dựng

(Civil Engineering)

9580201

Chi tiết tại đây

03

Khoa học máy tính

(Computer Science)

9480101

Chi tiết tại đây

04

Cơ kỹ thuật

(Technical Mechanics)

9520101

Chi tiết tại đây

05

Kỹ thuật cơ khí động lực

(Transport Mechanical Engineering )

9520116

Chi tiết tại đây

06

Kỹ thuật nhiệt

(Thermal Engineering)

9520115

Chi tiết tại đây

07

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

(Automation and Control Engineering)

9520216

Chi tiết tại đây

08

Kỹ thuật điện

(Electrical Engineering)

9520201 Chi tiết tại đây

09

Kỹ thuật điện tử

(Electronic Engineering)

9520203

Chi tiết tại đây

10

Kỹ thuật viễn thông

(Telecommunications Engineering)

9520208

Chi tiết tại đây

11

Công nghệ sinh học

(Biotechnology)

9420201

Chi tiết tại đây.

12

Công nghệ thực phẩm

(Food Technology)

9540101

Chi tiết tại đây

13

Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

(Transportation Construction Engineering)

9580205

Chi tiết tại đây

14

Kỹ thuật tài nguyên nước

(Water Resource Engineering)

9580212

Chi tiết tại đây

15

Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

(Hydraulic Construction Engineering)

9580202

Chi tiết tại đây

16

Kỹ thuật môi trường

(Environmental  Engineering)

9520320

Chi tiết tại đây