DHBK

Thạc sĩ Cơ khí động lực

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Trang bị cho người học những kiến thức vững vàng về cơ khí ô tô, máy động lực, nâng cao khả năng thực hành, nghiên cứu và thích ứng với sự phát triển khoa học, kỹ thuật, có khả năng phát hiện, nghiên cứu và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực.

Sau khi tốt nghiệp, Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực có khả năng nghiên cứu nâng cao hiệu quả quá trình vận hành, khai thác, cải tiến, cải tạo và thiết kế ô tô, máy động lực cũng như các thiết bị liên quan. Ngoài ra các Thạc sĩ còn có thể tham gia công tác trong các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo cao đẳng, đại học.

2. ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN

Sinh viên tốt nghiệp kỹ sư các Trường Đại học kỹ thuật thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí, Cơ khí ô tô, Cơ khí động lực và cán bộ công tác tại các Sở Ban Ngành, trường đại học, cao đẳng, Viện nghiên cứu, tổng công ty, xí nghiệp,…

Điều kiện văn bằng:
- Người có bằng kỹ sư chuyên ngành phù hợp: kỹ sư ô tô, máy kéo, kỹ sư Cơ khí động lực, Kỹ thuật cơ khí(Cơ khí động lực)
- Người có bằng kỹ sư cơ khí khác, phải học bổ sung 3 môn trong số các môn sau trước khi thi cao học: môn Lý thuyết ô tô máy kéo (30 tiết), Thủy khí (30 tiết), Nguyên lý Động cơ (30 tiết).

3. CÁC MÔN THI TUYỂN

Môn Cơ bản: Toán cao cấp 1

Môn Cơ sở: Lý thuyết Động cơ – Ô tô.

Môn Ngoại ngữ: Trình độ B (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung). Khuyến khích thi Anh văn.

4. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Học viên phải hoàn thành đầy đủ các qui định về đào tạo sau đại học, có đủ các chứng chỉ môn học trong chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ theo qui định

Thời gian học: 2 năm.

Tổng số tín chỉ phải hoàn thành: 55 TC (tín chỉ); trong đó các môn học 44 TC và luận văn tốt nghiệp 11 TC.

Cấu trúc chương trình bao gồm: + Kiến thức chung: 8 TC (Triết : 4 TC , Ngoại ngữ 4 TC); + Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 36 TC (Bắt buộc : 23 TC , Tự chọn: 13 TC + Luận văn tốt nghiệp:  11 TC.