DHBK

Chương trình đào tạo Kỹ thuật và Quản lý xây dựng đô thị thông minh

02/03/2022 16:04

Chuyên ngành
Kỹ thuật và Quản lý xây dựng đô thị thông minh 

Chương trình đào tạo 
Cử nhân

Chương trình đào tạo 
Kỹ sư (chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7)

  Mục tiêu, chuẩn đầu ra

 Chi tiết tại đây

Chi tiết tại đây

  Khung Chương trình Đào tạo

Chi tiết tại đây

Chi tiết tại đây

  Mô tả tóm tắt học phần và đánh giá

Chi tiết tại đây

Chi tiết tại đây