DHBK

Chương trình đào tạo Công nghệ sinh học Y dược

02/03/2022 16:28

Chuyên ngành 
Công nghệ sinh học Y dược

Chương trình đào tạo 
Cử nhân

Chương trình đào tạo 
Kỹ sư (chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7)

  Mục tiêu, chuẩn đầu ra

 Chi tiết tại đây

Chi tiết tại đây

  Khung Chương trình Đào tạo

Chi tiết tại đây

Chi tiết tại đây

  Mô tả tóm tắt học phần và đánh giá

Chi tiết tại đây

Chi tiết tại đây