DHBK

Danh sách lớp 06T3 - Niên khóa 2006-2011

18/08/2017 15:45

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Trần Thiên ấn

 

 

 

2

Tạ Minh Bảo

 

 

 

3

Trần Văn Bốn

 

 

 

4

Lê Quý Công

 

 

 

5

Nguyễn Tuấn Cường

 

 

 

6

Hồ Đăng Duy

 

 

 

7

Nguyễn Linh Duyên

 

 

 

8

Trần Thiên Đạt

 

 

 

9

Võ Huỳnh Đạt

 

 

 

10

Trần Khắc Đề

 

 

 

11

Nguyễn Minh Đức

 

 

 

12

Tôn Thất Nam Hà

 

 

 

13

Nguyễn Trung Hiếu

 

 

 

14

Bùi Vũ Nhật Hoàng

 

 

 

15

Nguyễn Văn Hoàng

 

 

 

16

Phan Ngọc Huy

 

 

 

17

Ngô Quốc Khánh

 

 

 

18

Đào Ngọc Khiêm

 

 

 

19

Nguyễn Trung Kiên

 

 

 

20

Nguyễn Thị Lành

 

 

 

21

Phan Linh

 

 

 

22

Ngô Văn Long

 

 

 

23

Trần Vũ Long

 

 

 

24

Lê Văn Lý

 

 

 

25

Hoàng Đức Nhân

 

 

 

26

Nguyễn Hoài Nhân

 

 

 

27

Lê Thị Phương

 

 

 

28

Nguyễn Ngọc Hà Phương

 

 

 

29

Huỳnh Vũ Ngọc Quang

 

 

 

30

Nguyễn Thế Quốc

 

 

 

31

Hồ Vĩnh Quý

 

 

 

32

Nguyễn Tấn Sâm

 

 

 

33

Hồ Thiên Sứ

 

 

 

34

Hồ Sĩ Tâm

 

 

 

35

Nguyễn Hoàng Tâm

 

 

 

36

Nguyễn Ngọc Thạch

 

 

 

37

Đinh Văn Thái

 

 

 

38

Trần Hoàng Thảo

 

 

 

39

Phạm Phú Thìn

 

 

 

40

Lê Khắc Thọ

 

 

 

41

Nguyễn Đức Thống

 

 

 

42

Cao Nhật Tiến

 

 

 

43

Trần Hoàng Trung Tín

 

 

 

44

Hồ Doãn Trí

 

 

 

45

Trần Minh Trí

 

 

 

46

Đinh Ngọc Trung

 

 

 

47

Ngô Văn Trung

 

 

 

48

Đặng Công Tuấn

 

 

 

49

Trần Anh Tuấn

 

 

 

50

Mai Nam Tư

 

 

 

51

Lê Ngọc Vĩnh

 

 

 

52

Trương Văn Voôn

 

 

 

53

Nguyễn Duy Long Vương

 

 

 

54

Phan Đinh Vỹ