DHBK

Danh sách lớp 05T2 - Niên khóa 2005-2010

18/08/2017 15:45

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Bùi Tiến Binh

 

 

 

2

Nhan Ngọc Bình

 

 

 

3

Huỳnh Duy Chương

 

 

 

4

Nguyễn Ngọc Hoà Duy

 

 

 

5

Lê Văn Dũng

 

 

 

6

Đặng Quang Đức

 

 

 

7

Thân Đức Hồng Hà

 

 

 

8

Huỳnh Văn Hải

 

 

 

9

Phạm Hữu Hiền

 

 

 

10

Mã Thành Hiếu

 

 

 

11

Trần Quốc Hoàng

 

 

 

12

Đặng Quang Huy

 

 

 

13

Hồ Thanh Hùng

 

 

 

14

Nguyễn Ngọc Khôi

 

 

 

15

Lê Thế Kỷ

 

 

 

16

Đặng Ngọc Lâm

 

 

 

17

Đỗ Trường Linh

 

 

 

18

Hoàng Thành Luân

 

 

 

19

Nguyễn Quang Minh Lý

 

 

 

20

Nguyễn Hải Minh

 

 

 

21

Trần Hữu Nam

 

 

 

22

Võ Anh Nam

 

 

 

23

Kim Thị Năm

 

 

 

24

Phạm Văn  Năm

 

 

 

25

Ngô Tấn Nghĩa

 

 

 

26

Hứa Văn Nhật

 

 

 

27

Nguyễn Hoàng Nhật

 

 

 

28

Lê Hồng Phúc

 

 

 

29

Nguyễn Vũ Nhật Quang

 

 

 

30

Đỗ Văn Quốc

 

 

 

31

Nguyễn Thanh Quốc

 

 

 

32

Lê Thanh Quý

 

 

 

33

Nguyễn Văn Sao

 

 

 

34

Lê Quang Quốc Sơn

 

 

 

35

Phan Trường Sơn

 

 

 

36

Nguyễnvăn Tâm

 

 

 

37

Hoàng Minh Tấn

 

 

 

38

Lê Trung Thành

 

 

 

39

Nguyễn Văn Thành

 

 

 

40

Lê Quốc Thảo

 

 

 

41

Trần Viết Thiện

 

 

 

42

Trần Quốc Thuận

 

 

 

43

Đỗ Xuân Tiến

 

 

 

44

Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

 

45

Đặng Ngọc Toàn

 

 

 

46

Trần Xuân Toản

 

 

 

47

Phan Văn Trọng

 

 

 

48

Lê Thành Trung

 

 

 

49

Nguyễn Thanh Trung

 

 

 

50

Trần Ngọc Trung

 

 

 

51

Phạm Xuân Tuấn

 

 

 

52

Lê Văn Tùng

 

 

 

53

Trần Quang Tú

 

 

 

54

Đỗ Thị Ngọc Vân

 

 

 

55

Nguyễn Xuân Viễn

 

 

 

56

Nguyễn Hoàng Việt

 

 

 

57

Nguyễn Viết Vũ

 

 

 

58

Phan Văn Vũ

 

 

 

59

Nguyễn Văn Hùng