DHBK

Danh sách lớp 05T4 - Niên khóa 2005-2010

18/08/2017 15:45

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Trần Hữu Như Anh

 

 

 

2

Trần Tuấn Anh

 

 

 

3

Nguyễn Minh Chí

 

 

 

4

Nguyễn Hùng Cường

 

 

 

5

Trần Đình Hải

 

 

 

6

Phan Hồng Hậu

 

 

 

7

Nguyễn Thành Hiệp

 

 

 

8

Võ Lê Quốc Hoàng

 

 

 

9

Nguyễn Văn Hùng

 

 

 

10

Nguyễn Duy Lâm

 

 

 

11

Lê Tiến Mạnh

 

 

 

12

Nguyễn Hoài Nam

 

 

 

13

Hồ Nguyễn Hồng Ngọc

 

 

 

14

Trần Kim Nhật

 

 

 

15

Trần Thị Hoàng Oanh

 

 

 

16

Trần Thị Chân Phương

 

 

 

17

Nguyễn Thị Phượng

 

 

 

18

Trần Ngọc Quang

 

 

 

19

Hồ Ngọc Sơn

 

 

 

20

Nguyễn Tất Ngọc Sơn

 

 

 

21

Phạm Hồng Sơn

 

 

 

22

Lê Văn Tấn

 

 

 

23

Nguyễn Đình Thành

 

 

 

24

Trần Duy Thành

 

 

 

25

Nguyễn Văn Thạnh

 

 

 

26

Trần Hưng Thiện

 

 

 

27

Nguyễn Quang Tính

 

 

 

28

Nguyễn Anh Tuấn

 

 

 

29

Trần Tuyển

 

 

 

30

Trần Minh Tuyến

 

 

 

31

Đào Đức Tùng

 

 

 

32

Trần Phan Quang Vinh

 

 

 

33

Nguyễn Thanh Vĩnh

 

 

 

34

Nguyễn Thiên Vũ

 

 

 

35

Trần Thị Oanh Vũ