DHBK

Đại học Đà Nẵng phát hành Báo cáo thường niên năm 2020

09/03/2021 13:38

Nhằm giới thiệu những kết quả, dấu ấn nổi bật của ĐHĐN trong năm 2020, tăng cường thông tin truyền thông, quảng bá học hiệu, gắn kết với cộng đồng, nâng cao chất lượng về mọi mặt vì mục tiêu phát triển bền vững, Đại học Đà Nẵng trân trọng phát hành, giới thiệu Báo cáo thường niên-2020 (phiên bản truyền thông, Annual Report UD-2020).


Annual Report UD-2020​ với nhiều dấu ấn, kết quả nổi bật, toàn diện

Annual Report UD-2020 bao gồm các phần chính:

(1) Những dấu ấn, thành tích, sự kiện nổi bật năm 2020;

(2) Toàn cảnh ĐH Đà Nẵng năm 2020 trên các mặt công tác: Tổ chức nhân sự, Đào tạo, Tuyển sinh, Đảm bảo chất lượng, Khoa học công nghệ, Hợp tác quốc tế, Công tác sinh viên, Hoạt động vì cộng đồng, Kế hoạch Tài chính, Cơ sở vật chất, Dự án Đô thị ĐH Đà Nẵng…

(3) Sức mạnh hệ thống: Giới thiệu những dấu ấn, kết quả nổi bật của các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc năm 2020; 

(4) Định hướng, mục tiêu, giải pháp phát triển năm 2021: “Năm tập trung nâng cao chất lượng đào tạo vì mục tiêu phát triển bền vững” theo phương châm: Hợp tác-Kỷ cương-Chuyên nghiệp-Hiệu quả; tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao uy tín, học hiệu vươn tầm quốc tế trong sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển ĐH Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, đóng góp phát triển vùng và đất nước. 

Kính mời xem Báo cáo thường niên ĐH Đà Nẵng-2020 (Phiên bản truyền thông) tại đây. 

Trân trọng./. 

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN