DHBK

Học phí và lộ trình tăng học phí cho từng năm

05/03/2019 04:51

Chương trình đào tạo

Học phí (đồng/năm/SV) ở năm học

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Chất lượng cao; Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù

30.000.000

30.000.000

32.000.000

34.000.000

36.000.000

Chương trình tiên tiến

34.000.000

34.000.000

34.000.000

34.000.000

34.000.000

Chương trình kỹ sư CLC Việt - Pháp (PFIEV)

19.000.000

21.000.000

23.500.000

26.000.000

29.000.000

Ghi chú:

- Mỗi năm học có 2 học kỳ chính (I và II, mỗi học kỳ có 5 tháng) và học kỳ hè. Sinh viên đóng học phí theo học kỳ. Học kỳ chính là bắt buộc phải học. Học kỳ hè không bắt buộc phải học; sinh viên học trong học kỳ hè thì đóng học phí theo mức của kỳ hè.

- Đối với chương trình tiên tiến Việt-Mỹ, chương trình chất lượng cao: Học phí học tiếng Anh theo lớp do Trường tổ chức cho sinh viên học theo chương trình ở năm đầu tiên nằm trong học phí của năm thứ nhất.

- Mức học phí của các chương trình đào tạo truyền thống theo quy định của Chính phủ (hiện là Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015)