DHBK

Đào tạo Sau Đại học

Giới thiệuTin tứcThông báo

Mục tiêu – Chuẩn đầu ra cấp Trường

Đào tạo Thạc sĩ

Đào tạo Tiến sĩ

Đề án tuyển sinh

Quy chế - Quy định

Biểu mẫu

Danh sách tốt nghiệp

Quyết định mở ngành

Mẫu văn bằng

Biểu mẫu Đào tạo Sau Đại học

24/03/2017 10:05

Stt

Biểu mẫu

1

Mẫu 01: Giấy xác nhận học viên

2

Mẫu 02a: Đơn đề nghị miễn học học phần Triết học Mác-Lênin

3

Mẫu 02b: Đơn đề nghị miễn và công nhận điểm học phần do đã tích lũy ở chương trình đào tạo thạc sĩ tại một cơ sở đào tạo trước đây

4

Mẫu 03: Đơn xin học học phần bổ sung

5

Mẫu 04: Đơn xin học lại

6

Mẫu 05: Đơn xin gia hạn thời gian làm luận văn

7

Mẫu 06: Tờ trình về việc tổ chức Bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ

8

Mẫu 07: Nhận xét đề cương luận văn tốt nghiệp

9

Mẫu 08: Tờ trình về việc ra Quyết định giao đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho học viên cao học

10

Mẫu 09: Đơn xin điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ

11

Mẫu 10: Hình thức trình bày đối với luận văn thạc sĩ

12

Mẫu 11: Xác nhận về nội dung và hình thức trình bày luận văn thạc sĩ

13

Mẫu 12: Tờ trình về việc tổ chức Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ

14

Mẫu 13: Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ

15

Mẫu 14: Lý lịch khoa học

16

Mẫu 15: Nhận xét luận văn thạc sĩ (dành cho người hướng dẫn)

17

Mẫu 16: Nhận xét luận văn thạc sĩ (dành cho người phản biện)

18

Mẫu 17: Nhận xét luận văn thạc sĩ (dành cho thành viên hội đồng)

19

Mẫu 18: Báo cáo về việc bổ sung, sửa chữa luận văn

20

Giấy cam đoan v/v nộp hộ lưu chiểu luận văn, luận án

21

Giấy cam đoan v/v nộp lưu chiểu luận văn, luận án

22

Giấy xác nhận nộp lưu chiểu đồ án tốt nghiệp

23

Giấy xác nhận đã nộp lưu chiểu luận văn, luận án

24

Phiếu thông tin của học viên cao học khóa 35

25

Phiếu nhận xét luận án tiến sĩ (Dùng trong buổi đánh giá luận án cấp sơ sở)

26

Nhận xét luận án tiến sĩ

27

Mẫu kê khai thông tin học viên

28

Phiếu thanh toán ra trường dành cho học viên cao học

29

Phiếu đánh giá khóa học của người sắp tốt nghiệp