DHBK

NCS Nguyễn Năng Hùng Vân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

13/10/2021 15:54

Trong quá trình nghiên cứu tại Khoa CNTT - Trường ĐHBK-ĐHĐN, NCS đã có trên 7 công trình được công bố và 02 đề tài NCKH các cấp. Các đóng góp chính của luận án tiến sĩ:

1) Đề xuất phương pháp phân cụm dữ liệu bằng cách sử dụng đại số hình học bảo giác kết hợp với mô hình Markov ẩn để huấn luyện và nhận dạng

2) Đề xuất phương pháp sử dụng CGA thay thế cho PCA để xác định phương sai trong mô hình phân lớp dữ liệu sử dụng phương pháp hồi quy thành phần chính (PCR)

3) Đề xuất phương pháp giảm chiều dữ liệu bằng cách trích chọn đặc trưng sử dụng đại số hình học bảo giác.

4) Đề xuất phương pháp tiền xử lý dữ liệu đầu vào cho phương pháp trích chọn đặc trưng của đối tượng nhằm nâng cao hiệu quả trong nhận dạng hành động người.

Xin chúc mừng tân tiến sĩ Nguyễn Năng Hùng Vân và chúc anh thành công hơn nữa trên con đường nghiên cứu khoa học!!!