Khoa CNTT - Thông báo về việc chuẩn bị nộp và bảo vệ ĐATN cho Khóa 13T

17/05/2018 05:35

Khoa CNTT thông báo cho các sinh viên khóa 13T  một số nội dung cho đợt bảo vệ ĐATN sắp đến:

1. Chuẩn bị báo cáo ĐATN

§  02 SV làm chung một đề tài có thể làm chung 01 báo cáo (được GVHD đồng ý). Cần chú ý làm rõ nội dung làm việc của từng sinh viên trong ĐATN,

§  Báo cáo ĐATN được trình bày theo mẫu qui định của Nhà trường (xem file đính kèm).

§  Phiếu duyệt ĐATN theo mẫu của Khoa được đặt ngay trước phần Mục lục,

§  Phần Tóm tắt đồ án (tiếng Việt, có thể bổ sung tiếng Anh) được đặt ngay trước phần Tài liệu tham khảo của báo cáo,

§  Tất cả các sinh viên phải nộp tệp tin MS Word báo cáo đồ án vào địa chỉ email: cnttdhdn@gmail.com trước ngày 30/05/2018.

§  Đặt tên tệp tin (Tiếng Việt không dấu): Lopxxxx_HoVaTen_TenDeTai.docx. 

2. Duyệt đồ án tốt nghiệp (7h ngày 21/05/2018)

§  Địa điểm duyệt ĐATN: Các phòng máy tính Khoa CNTT – Trường ĐHBK

§  Sinh viên cần chuẩn bị cho buổi duyệt ĐATN:

-        Máy tính có sẵn chương trình nguồn, công cụ biên dịch,

-        02 Bản in báo cáo Đồ án tốt nghiệp có chữ ký của GVHD (01 cho Khoa, 01 cho TTHL)

-        02 đĩa CD chứa: tập tin đồ án (dạng *.pdf và dạng *.doc), chương trình nguồn, các công cụ hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng, Slide.

§  Sinh viên trình bày chương trình, báo cáo và trả lời các câu hỏi của GV duyệt,

§  GV duyệt đánh giá kết quả chương trình theo nội dung trong phiếu duyệt,

§  Sinh viên nộp quyển báo cáo ĐATN, đĩa CD chương trình cho GV duyệt,

§  Sinh viên ký tên vào danh sách để xác nhận đã nộp Đồ án cho GV duyệt

3. Bảo vệ ĐATN (Ngày 04-05/06/2018)

-          Thứ tự bảo vệ ĐATN theo danh sách được niêm yết trước phòng  bảo vệ,

-          Sinh viên trình bày Slide nội dung ĐATN trong thời gian tối đa 15 phút,

-          Người phản biện đọc nhận xét, đặt các câu hỏi liên quan đến ĐATN,

-          Sinh viên trả lời các câu hỏi của người phản biện và các thành viên Hội đồng,

-          Đánh giá kết quả bảo vệ đồ án tốt nghiệp dựa trên dựa trên: 1) Kết quả thực hiện đề tài; 2) Trình bày báo cáo của sinh viên; 3) Trả lời các câu hỏi của Hội đồng bảo vệ; 4) Tính khoa học và khả năng ứng dụng của đề tài,

-          Điểm bảo vệ tính theo trung bình cộng điểm của các thành viên Hội đồng, người hướng dẫn và người phản biện, làm tròn 01 chữ số thập phân.

* Quy định đồ án tốt nghiệp của Trường Đại học Bách khoa, ĐNĐN.

 Khoa CNTT