Giai đoạn 2: Nhóm 20 chuyên gia tập huấn các hoạt động trải nghiệm tại Singapore Polytechnic

19/02/2016 06:29

Nhóm 20 chuyên gia tập huấn các hoạt động trải nghiệm tại Singapore Polytechnic. Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng và các Trường thành viên có thể cùng tham gia đợt tập huấn trải nghiệm này.

Stt

Các hội thảo

Lịch trình

1

3-day Experiential Learning at Singapore Polytechnic for Master Trainers

10 to 12 Aug 2016

2

Cascading Training

July - Dec 2016