Tài liệu tham khảo

Stt

Tài liệu

Tải về

1

Cải cách và xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO (tái bản lần thứ nhất)

2

Tài liệu Hội nghị CDIO toàn quốc 2012 - Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế: Mô hình CDIO

3

Luận án TS KH Giáo dục "Dạy học theo tiếp cận CDIO trong đào tạo giáo viên kỹ thuật trình độ đại học" - Đỗ Thế Hưng

4

Rethinking Engineering Education - The CDIO Approach

5

The CDIO Syllabus - A Statement of Goals for Undergraduate Engineering Education


CÁC THÔNG TIN KHÁC