Triển khai

Văn bản

Nội dung

Tải về

CV 170/ĐHBK-KHCN&HTQT
ngày 20/10/2015

Tham gia dự án hợp tác về mạng lưới CDIO hợp tác với ĐHBK Singapore

Công văn 5454/ĐHĐN-BĐBCL
ngày 26/10/2015

Báo cáo tham gia dự án hợp tác về mạng lưới CDIO hợp tác với ĐHBK Singapore của Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

Quyết định 35/QĐ-ĐHBK
ngày 22/01/2016

Thành lập Ban điều hành Dự án "Phát triển năng lực giảng viên theo phương pháp tiếp cận CDIO" tại Trường Đại học Bách khoa

Công văn 10/ĐHBK-KT&ĐBCLGD
ngày 26/01/2016

Triển khai dự án CDIO tại các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng

Công văn 14/ĐHBK-KT&ĐBCLGD
ngày 18/02/2016

Điều chỉnh phân bổ số lượng giảng viên tham gia và kế hoạch hội thảo tập huấn CDIO

Công văn 24/ĐHBK-KT&ĐBCLGD
ngày 07/03/2016

Báo cáo sơ kết Hội thảo 01 và kế hoạch Hội thảo 02 - Dự án CDIO


CÁC THÔNG TIN KHÁC