Giai đoạn 1: Chuỗi 06 hội thảo do nhóm chuyên gia Singapore tập huấn nhằm chọn ra 20 giảng viên để đào tạo thành chuyên gia CDIO

24/02/2016 06:49

Chuỗi 06 hội thảo do nhóm chuyên gia Singapore tập huấn được tổ chức trong nữa năm đầu tiên cho 160 giảng viên, sau đó chọn 70 giảng viên để đào tạo chuyên sâu, cuối cùng chọn 20 giảng viên để đào tạo thành chuyên gia CDIO.

Hội thảo 1: Tổ chức cho 160 giảng viên, mục đích là phổ biến quy trình thiết kế CDIO tổng quan cho nhiều giảng viên.

Hội thảo 2-5: Tổ chức cho 70 giảng viên được đánh giá và tuyển chọn từ 160 giảng viên đã tham gia hội thảo 1.

Hội thảo 6: Tổ chức cho 20 giảng viên xuất sắc nhất được đánh giá và tuyển chọn từ 70 giảng viên đã tham gia các hội thảo trước. Nhóm giảng viên này được đào tạo chuyên sâu để trở thành chuyên gia CDIO của ĐHĐN và các Trường thành viên.

Stt

Các hội thảo

Lịch trình

0

MOU signing and Project Launch

23 Feb 2016

1

2-day: Introduction to CDIO Teaching & Learning Framework: Training

23 to 24 Feb 2016

2

5-day: Designing an Integrated Curriculum: Training and Implementation

14 to 18 Mar 2016

3

5-day: Designing Active Experiential Learning Experiences: Training and Implementation

11 to 15 Apr 2016

4

4-day: Conceiving and Designing Innovative Products And Systems: Training and Implementation

17 to 20 May 2016

5

3-day: Evaluating Programmes for Continuous Improvement: Training and Implementation

1 to 3 Jun 2016

6

3-day: Master Trainers for CDIO Implementation

12 to 14 Jul 2016