Chương trình bồi dưỡng

19/01/2018 08:01

Stt

Tên chương trình

Tài liệu

Hình ảnh

1

Thiết kế CTĐT và Kiểm định CTĐT theo ABET - Accreditation Board for Engineering and Technology (ký hiệu ABET-XX)

 

 

 

2

Xây dựng mô hình hợp tác Doanh nghiệp với Nhà trường và Ngành đào tạo - Industry Advisory Board Development (ký hiệu IABD-XX)

 

 

 

3

Thiết kế CTĐT và Học phần theo mô hình Học qua Dự án - Project-based Learning (ký hiệu PBL-XX)

 

 

 

4

Phát triển năng lực dạy - học - đánh giá và đào tạo eLearning - Master Teacher Training (ký hiệu MTT-XX)

 

 

 

5

Phát triển hệ thống Đảm bảo chất lượng bên trong - Internal Quality Assurance (ký hiệu IQA-XX)

 

 

 

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC