DHBK

Mục tiêu, Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo 180 tín chỉ tích hợp cử nhân - kỹ sư 2020

1. Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo 180 tín chỉ tích hợp cử nhân - kỹ sư (Tại đây)

2. Mục tiêu, Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo 180 tín chỉ tích hợp cử nhân - kỹ sư (Tại đây)

3. Quyết định ban hành mục tiêu, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (Tại đây)

4. Mục tiêu và chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (Tại đây)

5. Quyết định ban hành mục tiêu, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo tích hợp chuyên sâu đặc thù hệ chính quy (Tại đây)

6. Mục tiêu, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo tích hợp chuyên sâu đặc thù hệ chính quy (Tại đây)