DHBK

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học ban hành năm 2018

1. Quyết định ban hành (Tại đây)

2. Chuẩn đầu ra

Khi hoàn thành chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng sinh viên tốt nghiệp có:

a. Khả năng áp dụng các kiến thức về Toán, khoa học, kỹ thuật và công nghệ theo yêu cầu cụ thể thuộc lĩnh vực chuyên môn;

b. Khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, học tập suốt đời; hành xử chuyên nghiệp; đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp;

c. Khả năng làm việc nhóm; khả năng giao tiếp và khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ;

d. Khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và vận hành hệ thống trong bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và môi trường trong nước và quốc tế.