DHBK

Đăng ký thi Đánh giá năng lực tiếng Anh định kỳ đợt thi ngày 09.06.2019

17/05/2019 16:22

- Từ 20-05 đến 25-05-2019 sinh viên nộp lệ phí đăng ký thi Đánh giá năng lực tiếng Anh định kỳ tại Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Chuyển ngày thi 10-06-2019 sang ngày 09-06-2019.

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD