DHBK

Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Thiên Hoàng thông báo tuyển dụng

01/08/2019 15:24

Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Thiên Hoàng thông báo tuyển dụng
Vị trí tuyển dụng:
1. Kỹ sư cầu đường
2. Kỹ sư xây dựng
3. Kỹ sư môi trường 
4. Kỹ sư điện công nghiệp
Nội dung chi tiết ứng viên xem ảnh đính kèm.