DHBK

TRIỂN KHAI TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, PHÒNG CHỐNG MA TÚY TẠI TRƯỜNG ĐHBK NĂM 2024

13/06/2024 17:46

Thực hiện Kế hoạch số 5376/KH-C04-P1 ngày 01/12/2023 của Cục C04 Bộ Công an về việc xây dựng tài liệu tuyên truyền phòng, chống ma túy, Chương trình phối hợp số 03/CTrPH-BCA-BGDĐT ngày 22/01/2024 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 - 2030; Chương trình phối hợp số 768/CTrPH-CA-GDĐT, ngày 13/3/2024 của Công an và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về triển khai thực hiện Chương trình tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 - 2030 trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 103/KH-CATP-PCSMT ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Công an thành phố Đà Nẵng về triển khai tài liệu tuyên truyền, phòng chống ma túy năm 2024, Trường Đại học Bách khoa xây dựng Kế hoạch triển khai tài liệu tuyên truyền, phòng chống ma túy năm 2024 (nội dung Kế hoạch và tài liệu tuyên truyền) được gửi kèm theo email này.

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MA TÚY NĂM 2024

PHIM NGẮN TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH, THỦ ĐOẠN TỘI PHẠM MA TÚY

PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC - KIẾN THỨC PHÒNG CHỐNG MA TÚY