DHBK

Danh sách lớp 12T4-Niên khóa 2012-2017

01/03/2018 14:09
DANH SÁCH SINH VIÊN 
LỚP  12T4-NIÊN KHÓA 2012-2017
TT HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI  E-MAIL NƠI CÔNG TÁC
1 Hoàng Việt Tuấn Anh      
2 Lê Quỳnh Anh      
3 Nguyễn Tuấn Anh      
4 Nguyễn Đình Châu      
5 Hoàng Chí Công      
6 Nguyễn Hữu Danh      
7 Phạm Thị Duyên      
8 Phạm Hữu Đại      
9 Nguyễn Văn Tấn Đạt      
10 Võ Doãn Đồng      
11 Nguyễn Văn Đức      
12 Phạm Ngọc Giang      
13 Trần Thanh Hà      
14 Huỳnh Nguyên Hải      
15 Từ Thị Hiền      
16 Thái Thị Hồng      
17 Trần Đặng Hoan      
18 Nguyễn Viết Hoàng      
19 Dương Quang Nhật Hưng      
20 Trương Quang Bảo Hưng      
21 Nguyễn Viết Huy      
22 Phạm Văn Huy      
23 Lê Văn Khoa      
24 Bùi Văn Thanh Khuê      
25 Nguyễn Đức Kiệt      
26 Đỗ Long      
27 Hồ Văn Lý      
28 Hoàng Huỳnh Mẫn      
29 Nguyễn Thanh Minh      
30 Nguyễn Thị Thùy Minh      
31 Trần Võ Tuấn Minh      
32 Dương Minh Ngọc      
33 Phạm Hồng Nguyên      
34 Bùi Thành Nhân      
35 Hoàng Tuấn Nhân      
36 Nguyễn Hữu Nhựt      
37 Trương Công Pha      
38 Lê Chí Quang Phú      
39 Nguyễn Hoàng Phúc      
40 Nguyễn Thị Khánh Quang      
41 Nguyễn Văn Quang      
42 Thuỷ Việt Quốc      
43 Nguyễn Đức Quyền      
44 Trần Đình Sáng      
45 Trần Đại Sơn      
46 Trần Xuân Sơn      
47 Võ Hoàng Sơn      
48 Vũ Ngọc Sơn      
49 Hồ Văn Sự      
50 Nguyễn Khắc Tam      
51 Võ Đăng Tân      
52 Nguyễn Phước Thạch      
53 Ngô Viết Thành      
54 Nguyễn Thị Minh Thảo      
55 Bùi Thị Thân      
56 Nguyễn Ngọc Thịnh      
57 Hoàng Xuân Thiên      
58 Nguyễn Khánh Thọ      
59 Vũ Đình Thức      
60 Ngô Văn Tiến      
61 Nguyễn Duy Tiến      
62 Lê Quang Tín      
63 Nguyễn Văn Toàn      
64 Võ Như Trọng      
65 Nguyễn Văn Trung      
66 Chu Đức Tuấn      
67 Đặng Thị Thanh Tuyền      
68 Nguyễn Hoài Vinh      
69 Trần Đình Vĩ