DHBK

Danh sách lớp 12T1-Niên khóa 2012-2017

01/03/2018 13:45
DANH SÁCH SINH VIÊN 
LỚP  12T1-NIÊN KHÓA 2012-2017
TT HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI  E-MAIL NƠI CÔNG TÁC
1 Võ Tiến Anh      
2 Lê Quang Cảnh      
3 Lưu Đinh Hải Châu      
4 Lê Xuân Diệu      
5 Đỗ Cường Đạt      
6 Phan Vũ Định      
7 Nguyễn Công Được      
8 Trần Viết Hà      
9 Hà Mậu Hải      
10 Nguyễn Nhữ Hoàng      
11 Nguyễn Thành Huân      
12 Hà Quang Huy      
13 Phạm Hùng      
14 Nguyễn Quốc Khánh      
15 Võ Duy Linh      
16 Châu Nhật Long      
17 Lê Xuân Mạnh      
18 Lê Minh      
19 Phan Dương Ngọc      
20 Nguyễn Thành Nhân      
21 Phan Trọng Nhân      
22 Lê Viết Nhựt      
23 Vannalath Phetmany      
24 Kongpheng Phoutthasone      
25 Đoàn Ngọc Phước      
26 Phạm Văn Phúc      
27 Ngonvolalath Pouyfay      
28 Phan Huỳnh Quang      
29 Hồ Ngọc Sơn      
30 Trần Văn Sỷ      
31 Trần Duy Tân      
32 Nguyễn Viết Thắng      
33 Vĩnh Quốc Thịnh      
34 Trương Đình Thọ      
35 Võ Xuân Toản      
36 Phạm Ngọc Trọng      
37 Võ Tùng      
38 Hoàng Kim Văn      
39 Trần Trịnh Vĩ      
40 Trần Lê Nguyên Vũ      
41 Chanhthavisouk Xayvang      
42 Hồ Văn Lai      
43  Bùi Quang Thăng      
44 Lê Đình Nhuận Vũ