DHBK

TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP QUY

Lĩnh vực :  
Loại :  
Cơ quan ban hành :  
Nội dung tìm kiếm :     
Hiển thị các kết quả từ 161 đến 170 trong tổng sổ 214 kết quả tìm thấy.

ID

LĨNH VỰC

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

LOẠI

HIỆU LỰC

TẢI VỀ

0023

Tổ chức, cán bộ

Quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản đến

448/QĐ-ĐHBK

24/04/2018

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

0127

Tổ chức, cán bộ

Quyết định 1219/QĐ-ĐHĐN Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

1219/QĐ-ĐHĐN

17/04/2018

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0188

Khoa học Công nghệ

Quyết định 1214/QĐ-ĐHĐN Quy chế xét tặng Giải thưởng "Công trình khoa học tiêu biểu của Đại học Đà Nắng"

1214/QĐ-ĐHĐN

17/04/2018

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0189

Khoa học Công nghệ

Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

09/2018/TT-BGDĐT

30/03/2018

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

0084

Tổ chức, cán bộ

Ban hành mẫu logo của Trường ĐHBK, ĐHĐN

334/QĐ-ĐHBK

30/03/2018

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

0191

Tổ chức, cán bộ

Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

36/2017/TT-BGDĐT

28/12/2017

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

0051

Học liệu, truyền thông, CNTT

Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu tại Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

905/QĐ-ĐHBK

31/08/2017

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

0118

Thi đua, khen thưởng

Quy định chi tiết về thi hành một số điều của luật Thi đua Khen thưởng

91/2017/NĐ-CP

31/07/2017

Chính phủ

Nghị định

x

0126

Đào tạo

Quyết định 18/2017/QĐ-TTg Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

18/2017/QĐ-TTg

31/05/2017

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

x

0135

Tổ chức, cán bộ

Nghị định 69/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

69/2017/NĐ-CP

25/05/2017

Chính phủ

Nghị định

x