DHBK

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Cao Đình Huy

15/07/2019 15:51

Ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước

Mã số: 9580212

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Tên đề tài: "Xây dựng mô hình toán vận hành hệ thống hồ chứa đa mục tiêu thời kỳ mùa kiệt cho lưu vực sông Ba"

Ngày bảo vệ: 17/8/2019

Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, số 54 Nguyễn Lương Bằng - TP Đà Nẵng

Xem toàn văn luận án tại đây