DHBK

Biểu mẫu cho sinh viên Đại học chính quy

Biểu mẫu dùng trong công tác đào tạo đối với sinh viên đại học hệ chính quy gồm:

1. Các biểu mẫu lập từ "Hệ thống thông tin sinh viên" (http://daotao.dut.udn.vn/SV), gồm:

a. Đơn đề nghị Trường xét cho hoãn đóng học phí;

b. Đơn đề nghị Trường xét học bổng - đối với sinh viên học vượt và có số tín chỉ học trong kỳ ít hơn mức số tín chỉ quy định để nhận học bổng;

c. Đơn đề nghị Trường xét cho trở lại học tập;

d. Đơn đề nghị Trường cấp lại thẻ sinh viên;

e. Đơn đề nghị Trường xét cho nhận đồ án tốt nghiệp;

f. Đơn đề nghị Trường xét cho ngừng học tạm thời;

g. Đơn đề nghị Trường xét tốt nghiệp;

h. Đơn đề nghị Trường xét tạm hoãn công nhận tốt nghiệp;

i. Đơn đề nghị Trường xét cho học cùng lúc 2 chương trình;

2. Các biểu mẫu có sẵn: Sinh viên có nhu cầu thì tải mẫu tại http://daotao.dut.udn.vn/dtChinhQuy/BieuMau để lập đơn và trình nộp tại bộ phận phụ trách.