DHBK

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Online Khoá 2017

18/08/2021 21:23

Khoa CNTT thông báo đến các sinh viên khoá 2017 kế hoạch thực tập tốt nghiệp chi tiết như sau:

1) Thực tập tốt nghiệp sẽ chuyển sang hình thức Online.

2) Các sinh viên thực hiện lại đăng ký doanh nghiệp minh đã/đang/sẽ thực tập trước 12h00 ngày 24/8/2021 theo: LINK.

3) Lịch thực tập dự kiến kết thúc vào Tuần 11 (11-17/10/2021) và SV sẽ phải nộp xác nhận thực tập của công ty và báo cáo thực tập (có thể sẽ nộp online, sẽ có thông báo cụ thể sau).

4) Hồ sơ Thực tập tốt nghiệp nộp về Khoa bao gồm: Nhận xét TTTNBáo cáo TTTN

- Nhận xét Thực tập tốt nghiệp của Công ty (lưu ý phải đúng với công ty đã đăng ký thực tập ở trên). Mẫu Nhận xét  TTTN: https://drive.google.com/file/d/1rY3UsVWSv4oKGQwXi6I5RXYBJrQ4MfWf/view?usp=sharing

- Báo cáo Thực tập tốt nghiệp (in và đóng quyển), mỗi sinh viên 01 bản báo cáo dù có làm chung. Mẫu báo cáo TTTN: https://drive.google.com/file/d/1XB6TLt3ha4ogETqCF-LirW-R6KYmW02_/view?usp=sharing