DHBK

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐHĐN NĂM 2021

21/05/2021 09:26

Kính gửi: Các đơn vị;

Thực hiện công văn số: 1859/ĐHĐN-KHCNMT ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc ĐHĐN về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2021, Phòng KHCN&HTQT kính đề nghị các đơn vị thông báo đến cán bộ, giảng viên có quan tâm tham gia đăng ký thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2021 với các thông tin cụ thể sau: 

1. Cập nhật đầy đủ thông tin KH&CN trên trang lý lịch khoa học http://scv.udn.vn/ (Đối với các cán bộ đã đăng ký tài khoản, đề nghị cập nhật đầy đủ thông tin về công trình khoa học của mình. Đối với cán bộ chưa đăng ký tài khoản, liên hệ Ông Đinh Quang Trung, Tổ Quản trị mạng Thông tin ĐHĐN, Điện thoại: 0236. 3817533 để đăng ký). 

2. Đăng ký/cập nhật đầy đủ thông tin trên tài khoản khoa học cá nhân tại địa chỉ: http://scholar.google.com

3. Hoàn thành các thủ tục nghiệm thu và thanh quyết toán đề tài KH&CN các cấp do ĐHĐN quản lý (nếu có). 

4. Thực hiện đăng ký đề tài Đ2021:  (Mẫu D1 và Mẫu D2). Mẫu tại đây. 

5. Nộp hồ sơ đăng ký: bản in Phiếu đăng ký đề tài Đ2021 nộp tại  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (Phòng S02.03). Bản điện tử gửi theo địa chỉ email: khcnhtqt.dhbk@dut.udn.vn

6. Thời hạn:  trước 17h00 ngày 15/6/2021.

Toàn văn thông báo của ĐHĐN tại đây (CV 1859/ĐHĐN-KHCNMT.và CV 24/QKHCN-VP hướng dẫn định mức Kinh phí đề tài)

Trân trọng./. 

Phòng KHCN&HTQT.