DHBK

Thông tin về Chương trình tài trợ NCCB (NAFOSTED) trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2021

15/05/2021 21:22
Phòng KHCN&HTQT kính thông báo về "Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật Nafosted năm 2021". 
Các mốc thời gian cụ thể như sau:
Tiếp nhận hồ sơ: Từ 08h30 ngày 17/5/2021 đến 17h00 ngày 30/6/2021
- Đánh giá xét chọn:  7-10/2021
- Công bố kết quả xét chọn: 11/2021
- Hoàn chỉnh hồ sơ, ký hợp đồng: 01-02/2022

Nội dung chi tiết về việc nộp hồ sơ chương trình tài trợ cụ thể trong link bên dưới:

https://nafosted.gov.vn/thong-bao-chuong-trinh-tai-tro-nccb-trong-khoa-hoc-tu-nhien-va-ky-thuat-nam-2021/