DHBK

Tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài cấp Bộ năm 2022

16/04/2021 09:57

Phòng KHCN&HTQT thông báo số 1427/ĐHĐN-KHCN&MT về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Bộ thực hiện từ năm 2022.

Mọi thông tin vui lòng xem các công văn liên quan tại đây