DHBK

Thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp khóa 13T

21/11/2017 13:28

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 13T

Thời gian: 6 tuần (từ 04/12/2017 đến ngày đến 11/01/2018)

STT

Nội dung

Thời hạn hoàn thành

1.            

§  Sinh viên liên hệ, tìm chỗ thực tập

25/11

2.            

§  Lập danh sách cho SV đăng ký địa điểm thực tập cho sinh viên trên Web

§  Thông báo cho sinh viên nhập thông tin vào danh sách: Mã số SV, Họ tên sinh viên và địa điểm thực tập (1SV/1địa chỉ). Nếu sinh viên chưa có chỗ thì ghi chưa có

28/11

3.            

§  Lập danh sách giới thiệu thực tập của Khoa, ký và đóng dấu 

29-30/11

4.            

§  Sinh viên nhận giấy giới thiệu thực tập tại Thư ký Khoa

30/11

5.            

§  Thực tập tại công ty

04/12-11/01

6.            

§  Sinh viên nộp báo cáo kết quả thực tập với người hướng dẫn tại công ty

§  SV nhận giấy nhận xét kết quả thực tập và điểm đánh giá của công ty

11/01

7.            

§  Sinh viên nộp báo cáo và bảo vệ thực tập tốt nghiệp tại Khoa

12/01

8.            

§  Khoa CNTT liên hệ với công ty về kế hoạch tham gia hướng dẫn đồ án tốt nghiệp: danh sách sinh viên, tên đề tài tốt nghiệp