DHBK

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ Khoa học máy tính tại Trường Đại học Trà Vinh

11/09/2017 13:43

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

17/09/2017

Cả ngày

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SỸ K31.KMT.TV, CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Thành viên Hội đồng theo Quyết định từ số 1731 đến số 1752 QĐ/ĐHBK-ĐT ngày 23/08/2017

Trường Đại học Trà Vinh