DHBK

Giới thiệu chung

02/01/2019 04:20

Khoa khoa học Công nghệ tiên tiến được thành lập theo Quyết định số 585/QĐ-ĐHĐN ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhằm trực tiếp quản lý, vận hành và phát triển các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế của Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng gồm: Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ và Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV).

I. Chương trình tiên tiến hình thành trên cơ sở Đề án quốc gia “Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học Việt Nam giai đoạn 2008 – 2015” của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, chương trình tiên tiến được xây dựng dựa trên chương trình đào tạo của các trường đại học danh tiếng trên thế giới, kể cả nội dung, phương pháp, quy trình tổ chức và quản lý đào tạo và được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Các ngành đào tạo của Chương trình tiên tiến thuộc khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến bao gồm:

1) Ngành Điện tử Viễn thông, sử dụng chương trình đào tạo của Trường đại học Washington (University of Washington – UW), Mỹ. Ngành Điện tử Viễn thông của UW được xếp hạng trong top 18 ngành Điện tử Viễn thông trên toàn thế giới.

2) Ngành Hệ thống nhúng, sử dụng chương trình đào tạo của Trường đại học bang Portland (Portland State University - PSU), Mỹ. Ngành Hệ thống nhúng của PSU được xếp hạng một trong 10 chương trình đào tạo ưu việt của Mỹ.

II. Chương trình Đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV) được hình thành trên cơ sở chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Pháp theo Nghị định thư ký ngày 17 tháng 11 năm 1997 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại sứ nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam. Tham gia Chương trình PFIEV ở Việt Nam gồm có: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, trường Đại học Xây dựng Hà Nội, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng và trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh. Các ngành đào tạo của Chương trình PFIEV được xây dựng dựa trên khung chương trình đào tạo của các trường đối tác từ phía Pháp.

Các chuyên ngành đào tạo Chương trình PFIEV thuộc khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến bao gồm:

1) Chuyên ngành Sản xuất tự động (thuộc ngành Kỹ thuật Cơ khí) được xây dựng từ chương trình đào tạo của trường đối tác là Trường Đại học Bách Khoa Grenoble (Institut National Polytechnique de Grenoble)

2) Chuyên ngành Tin học công nghiệp (thuộc ngành Kỹ thuật Điện) được xây dựng từ chương trình đào tạo của trường đối tác là Đại học Bách Khoa Grenoble (Institut National Polytechnique de Grenoble)

3) Chuyên ngành Công nghệ phần mềm (thuộc ngành Công nghệ thông tin) được xây dựng từ chương trình đào tạo của trường đối tác là Đại học Aix Marseille (Polytech Marseille, Université d’Aix Marseille)

Lịch sử hình thành và phát triển