DHBK

Danh sách Giảng viên thỉnh giảng nước ngoài và trong nước

05/03/2019 13:05

STT

Hình ảnh

Thông tin giảng viên

1

Họ và tên: Marc Gaetano

Đơn vị công tác: Polytech Nice-Sophia, University of Nice-Sophia Antipolis (France)

Học vị/Chức vụ:

- Ph.D. in Computer Science, University of Nice-Sophia Antipolis

- Assistant Professor, Department of Computer Sciences, Polytech Nice-Sophia

- 2004-present, Head of International Office, Polytech Nice-Sophia

- 2000-present, Erasmus Institutional Coordinator, Polytech Nice-Sophia

Link: http://polytechlab.unice.fr/Personnel/Membres/gaetano.html

2

Họ và tên: James K. Peckol

Đơn vị công tác: University of Washington (USA)

Học vị/Chức vụ:

- Ph.D. in Electrical & Computer Engineering, University of Washington

- Principal Lecturer at University of Washington, Department of Electrical Engineering, Seattle 

- Affiliations

  + Senior Member, Life Member IEEE

  + Member ACM

  + Member AAAI

  + Member Tau Beta Pi

- Innovation/Entrepreneurship

  + Co-Inventor: Virtual Instruments

Link: https://www.ece.uw.edu/people/jim-peckol/

3

Họ và tên: Tai Chang Chen

Đơn vị công tác: University of Washington (USA)

Học vị/Chức vụ:

- Ph.D. in Materials Science and Engineering, University of Washington

- Senior Lecturer at University of Washington, Department of Electrical and Computer Engineering, Seattle

Link: https://www.ece.uw.edu/people/tai-chang-chen/

4

Họ và tên: Jenq-Neng Hwang

Đơn vị công tác: University of Washington (USA)

Học vị/Chức vụ:

- Ph.D., Electrical Engineering, University of Southern California

- Professor at University of Washington, Department of Electrical and Computer Engineering, Seattle

- Associate Chair for Global Affairs and International Development

Link: https://www.ece.uw.edu/people/jenq-neng-hwang/q-

5

Họ và tên: Evan L.Goldstein

Đơn vị công tác: University of Washington (USA)

Học vị/Chức vụ:

- Ph.D., Electrical Engineering, Columbia University 

- Affiliate Professor of Electrical Engineering, University of Washington   

- DIRECTOR – OPTICAL NETWORKING SYSTEMS, Mar 2000-July 2002                                         

- Tellium, Oceanport, NJ

Link: https://people.ece.uw.edu/goldstein_evan/ 

6

Họ và tên: David C. Burnett

Đơn vị công tác: University of Washington (USA)

Học vị/Chức vụ:

- PhD., Electrical Engineering and Computer Sciences, University of California, Berkeley

- Researcher, Berkeley Sensor and Actuator Center (BSAC) and UC Berkeley Ubiquitous Swarm Lab, University of California, Berkeley.        

Email: burnettd@u.washington.edu

7

Họ và tên: Des McLernon

Đơn vị công tác: University of Leeds (UK)

Học vị/Chức vụ:

- PhD in signal processing, Imperial College, University of London

- Reader, School of Electronic and Electrical Engineering

- Program Manager

Link: https://engineering.leeds.ac.uk/staff/98/Dr_Des_McLernon

8

Họ và tên: Mark G. Faust

Đơn vị công tác: Portland State University (USA)

Học vị/Chức vụ:

- Assistant Professor

- Capstone Program Coordinator

- Vice-President of Engineering, and GM of Asian Operations at several start ups as well as public companies

Link: https://www.pdx.edu/ece/faust

9

Họ và tên: Marek Z. El_zanowski

Đơn vị công tác: Portland State University (USA)

Học vị/Chức vụ:

- Ph.D. 1975 Rational Mechanics, Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland

- Professor of Mathematical Sciences

Link: http://web.pdx.edu/~hmmz/

10

Họ và tên: Richard Tymerski

Đơn vị công tác: Portland State University (USA)

Học vị/Chức vụ:

- Ph.D. Virginia Polytechnic Institute and State University

- Associate Professor of ECE

Link: https://www.pdx.edu/ece/tymerski

11

Họ và tên: Melinda Holtzman

Đơn vị công tác: Portland State University (USA)

Học vị/Chức vụ:

- Ph.D. University of Nevada-Reno

- Senior Instructor

Link: https://www.pdx.edu/ece/holtzman

12

Họ và tên: Brian Nutter

Đơn vị công tác: Texas Tech University (USA)

Học vị/Chức vụ:

- Ph.D., Electrical Engineering, Texas Tech University, (1990)

- Associate Chair for Undergraduate Studies and Associate Professor

Link: https://www.depts.ttu.edu/ece/faculty/brian_nutter/

13

Họ và tên: Manfred Mucke

Đơn vị công tác: Graz University of Technology (Austria)

Học vị/Chức vụ:

- Ph.D. from Graz University of Technology, Austria

- Senior Researcher in Residence

Link: https://www.spsc.tugraz.at/people/manfred-mucke

14

Họ và tên: Lê Vũ Quân

Đơn vị công tác: Seattle University (USA)

Học vị/Chức vụ:

- PhD, Economics, Claremont Graduate University

- Associate Professor, Economics

- Director, International Business Program

- Eva Albers Professor, 2016-2019

Link: https://www.seattleu.edu/business/departments/economics/economics-faculty/quan-v-le-phd.html

15

Họ và tên: Lê Xuân Hy

Đơn vị công tác: Seattle University

Học vị/Chức vụ:

- PhD, Social & Personality Psychology

- Associate Professor, Psychology Adjunct Associate Professor of Pastoral Theology, School of Theology and Ministry

- Director, Institute for Human Development

- Director, Catholic Studies Program

Link: https://www.seattleu.edu/artsci/about/faculty-and-staff/le-xuan-hy-phd.html

16

Họ và tên: Trần Hữu Nghị

Đơn vị công tác: College of Engineering, University of Akron (Canada)

Học vị/Chức vụ:

- PhD in Electrical and Computer Engineering, University of Saskatchewan, Canada

- Associate Professor, Department of Electrical and Computer Engineering

Link: https://blogs.uakron.edu/tran/

17

Họ và tên: Dương Quang Thắng

Đơn vị công tác: Nara Institute of Science and Technology (Japan)

Học vị/Chức vụ:

- PhD in Electrical Engineering, Nara Institute of Science and Technology (2014)

- Assistant Professor, Nara Institute of Science and Technology, Japan

Link: http://infonet.naist.jp


CÁC THÔNG TIN KHÁC