DHBK

Thực tập/Thực tập Tốt nghiệp-Capstone Project

12/05/2022 10:10

1. Giới thiệu về Đồ án Tốt nghiệp (Capstone Project)

Giới thiệu

Học phần Capstone được thiết kế cho sinh viên năm cuối ngành kỹ thuật. Sinh viên (theo nhóm 2-3 thành viên) được yêu cầu làm luận án cuối khóa tại các công ty/doanh nghiệp trong nước và nước ngoài hoặc các tại phòng thí nghiệm nghiên cứu trong 5 tháng. Capstone được đồng hướng dẫn bởi các giảng viên và kỹ sư/chuyên gia đến từ các công ty đối tác nhằm tạo điều kiện cho sinh viên giải quyết một vấn đề thực tế và phức tạp được đề xuất bởi các công ty/doanh nghiệp.

Mục tiêu: Học phần này chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp bước vào thực hành kỹ thuật chuyên nghiệp và trải nghiệm môi trường làm việc trong ngành để chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai của họ.

1. Có trách nhiệm với xã hội: Sinh viên tốt nghiệp của chương trình tiên tiến xác định, tham gia, diễn giải và phân tích nhu cầu của các bên liên quan và quan điểm văn hóa; thiết lập các mục tiêu và xác định các ràng buộc, sự không chắc chắn (xã hội, đạo đức, trách nhiệm, văn hóa, lập pháp, môi trường, kinh tế, v.v.) để xác định các yêu cầu của hệ thống.

2. Định hướng thiết kế: Sinh viên tốt nghiệp của chương trình tiên tiến áp dụng phương pháp giải quyết vấn đề, tư duy thiết kế, thiết kế kỹ thuật và ra quyết định để phát triển các thành phần, hệ thống và quy trình để đáp ứng các yêu cầu cụ thể.

3. Thành thạo về kỹ thuật: Sinh viên tốt nghiệp của chương trình tiên tiến áp dụng các nguyên tắc cơ bản về tính trừu tượng, toán học và kỷ luật, phần mềm, công cụ và kỹ thuật để đánh giá, triển khai và vận hành hệ thống.

4. Kỹ năng cá nhân và giữa các cá nhân: Sinh viên tốt nghiệp của chương trình tiên tiến áp dụng bộ kỹ năng bao gồm giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy phản biện, quản lý thời gian, lãnh đạo, đổi mới và tư duy khởi nghiệp để hợp tác hoàn thành dự án được yêu cầu.

Chuẩn đầu ra: Kết thúc học phần, sinh viên có thể:

1. Áp dụng kiến ​​thức về kỹ thuật, khoa học và các quy trình có hệ thống để xác định, xây dựng, thiết kế và quản lý việc thực hiện một dự án kỹ thuật lớn trong Kỹ thuật Điện tử và Viễn thông/ Hệ thống nhúng và các lĩnh vực liên quan.

2. Phát triển, phân tích và đánh giá phê bình các phương án thay thế để biện minh và đưa ra các giải pháp trong một dự án trong thế giới thực

3. Thiết kế và tiến hành các thí nghiệm thích hợp và các bài kiểm tra khác, phân tích và giải thích dữ liệu kết quả và đưa ra các kết luận đáng tin cậy

4. Sử dụng các phương pháp kỹ thuật có liên quan và các công cụ, phần mềm hiện đại trong thiết kế, thực hiện và đánh giá kỹ thuật.

5. Phát triển sự đánh giá cao bối cảnh xã hội của công việc kỹ thuật bằng cách kết hợp các mối quan tâm về sức khỏe cộng đồng, an toàn, phúc lợi và môi trường trong các quyết định thiết kế

6. Participate in project management, including assigning tasks to team members, developing a schedule, tracking progress, and adjusting the project schedule as needed to ensure completion

7. Tham gia quản lý dự án, bao gồm phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, xây dựng lịch trình, theo dõi tiến độ và điều chỉnh tiến độ dự án khi cần thiết để đảm bảo hoàn thành

8. Củng cố các kỹ năng giao tiếp ứng dụng ở cấp độ cao hơn (viết, nói, đối thoại, trình bày chuyên môn) để trình bày rõ ràng và hiệu quả giải pháp, kết luận và/ hoặc khuyến nghị được đề xuất bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

9. Thể hiện kiến ​​thức về quy tắc đạo đức nghề nghiệp và áp dụng nó vào một vấn đề kỹ thuật thực tế để tạo ra kết quả thiết kế theo yêu cầu.

10. Thực hiện khảo sát tài liệu, đánh giá và sử dụng thông tin từ các nguồn bên ngoài để thực hiện việc học tập độc lập và đưa ra các quyết định kỹ thuật

Đánh giá Đồ án Tốt nghiệp

Cột mốc

Tiêu chí đánh giá

Trọng số

M1

M1.1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu: Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu; điều tra các giải pháp hiện có bao gồm các giải pháp kỹ thuật và các sản phẩm thương mại liên quan

M1.2: Đề xuất giải pháp sơ bộ: Giải pháp kỹ thuật kèm theo sơ đồ khối, quy trình thiết kế; công cụ và vật liệu cần thiết

M1.3: Kết quả mong đợi: phương pháp, quy trình, mô hình, công bố, v.v.

M1.4: Phương pháp đánh giá đề xuất, tiêu chí đánh giá đối với sản phẩm thu được bao gồm hiệu quả, chi phí, độ phức tạp, độ chính xác, v.v.

M1.5: Kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ thành viên

20%

M2

M2.1: Các giải pháp/ phương pháp kỹ thuật chi tiết đã được áp dụng để giải quyết vấn đề. Thể hiện rõ sự đóng góp của từng thành viên đối với toàn bộ dự án

M2.2: Sản phẩm, mô hình, phần mềm/ phần cứng, thuật toán, v.v., đã được xây dựng và/hoặc phát triển

20%

M3

M3.1: Kiểm tra tính phù hợp của các phương pháp đánh giá đề xuất trong 1.4. Sửa đổi (nếu cần) và hoàn thiện phương pháp đánh giá, tiêu chí thử nghiệm cho sản phẩm

M3.2: Trình bày kết quả theo các tiêu chí đã xác định ở 3.1. Đề nghị thể hiện kết quả dưới dạng dữ liệu thống kê. Phân tích và đánh giá kết quả thu được

M3.3: Đề xuất kế hoạch và giải pháp tiếp theo để hoàn thành các mục tiêu của dự án (phải phù hợp với thời gian còn lại của dự án)

20%

M4

M4.1: Chất lượng của luận án: nội dung, kết quả nghiên cứu, hình thức và cấu trúc của luận án (được đánh giá bởi người hướng dẫn)

20%

M4.2: Chất lượng nội dung trình bày silde và thuyết trình; kỹ năng thuyết trình (được đánh giá bởi tất cả thành viên của Hội đồng chấm bảo vệ)

M4.3: Chất lượng trả lời/ giải đáp các câu hỏi của thành viên Hội đồng (được đánh giá bởi tất cả thành viên của Hội đồng chấm bảo vệ)

M4.4: Chất lượng trả lời/ giải đáp các câu hỏi của thành viên Hội đồng (được đánh giá bởi tất cả thành viên của Hội đồng chấm bảo vệ)

M4.5: Chất lượng trả lời/ giải đáp các câu hỏi của thành viên Hội đồng (được đánh giá bởi tất cả thành viên của Hội đồng chấm bảo vệ)

40%

2. Quy định và biểu mẫu

Quy định:

- Quy định tổ chức và triển khai Thực tập tốt nghiệp và làm Đồ án Tốt nghiệp (Quyết định số 39/ĐHBK-ĐT):
Link: https://drive.google.com/file/d/121-rb5Uod3ETN2sWp3Du_G9UlF72XkK6/view?usp=sharing

- Hướng dẫn về trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo trong các tài liệu học thuật:
Link: https://drive.google.com/file/d/1CMJVxGXC1QSMlCzZbZ9O38Y9edZ8JkvV/view?usp=sharing

- Quy định về liêm chính học thuật:
Link: https://drive.google.com/file/d/1g5pmPeSTzN9WLzXQ6PKJ11TBepfjyM2d/view?usp=sharing

Biểu mẫu:

1. Thông tin Đề tài Capstone Project:
Link: https://docs.google.com/document/d/1mLPo8hyD1zgjPN_GXlX2lLkFeHadMrge/edit?usp=sharing&ouid=101663183295038241285&rtpof=true&sd=true

2. Mẫu báo cáo M1:
Link: https://docs.google.com/document/d/140isKr29H3NdLtYUd5MYz0H_qg12wFua/edit?usp=sharing&ouid=101663183295038241285&rtpof=true&sd=true

3. Mẫu báo cáo M2:
Link: https://docs.google.com/document/d/1io6o8XN4uWTXVCh_EyDenI94QboeGnSi/edit?usp=sharing&ouid=101663183295038241285&rtpof=true&sd=true

4. Mẫu báo cáo M3:
Link: https://docs.google.com/document/d/1ANpHGRHlzV5HyNni8w8MehabQy0d1dgb/edit?usp=sharing&ouid=101663183295038241285&rtpof=true&sd=true

5. Mẫu báo cáo M4:
Link:
Trang bìa Luận án:
https://docs.google.com/document/d/1iftiQWDpNbX3GhqVA1W5tWeXqDxxZNvK/edit?usp=sharing&ouid=101663183295038241285&rtpof=true&sd=true
Nội dung Luận án:
https://docs.google.com/document/d/1P4oDOuzg7kBux4MxqrvvArnRk2CfwZUP/edit?usp=sharing&ouid=101663183295038241285&rtpof=true&sd=true

3. Triển khai Thực tập và làm Đồ án Tốt nghiệp hằng năm

Năm học 2021-2022 (Khóa 17)

Thông báo chương trình Thực tập: Link

https://docs.google.com/document/d/1rZt5v3P0YZ3oMmLKT1NVVd4sBl1AncwL/edit?usp=sharing&ouid=101663183295038241285&rtpof=true&sd=true

Danh sách đề tài: Link

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13DBDXAoci2bM4QogzHKGwpLnfti1QvQe/edit?usp=sharing&ouid=101663183295038241285&rtpof=true&sd=true

Hội đồng hướng dẫn: Link

https://drive.google.com/file/d/1Fu6KWsRBGRgAyV-WluPw6SszHBzzrvMF/view?usp=sharing

Hội đồng bảo vệ: Link

Kế hoạch bảo vệ

Cột mốc

M1

M2-M3

M4 (Final dense)

Thời gian

18-19/11/2021

13/01/2022

05-06/04/2022

Hình ảnh:
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1THYZrnVILol_0axhgAUSaaswI3nUqK2T?usp=sharing

Năm học 2020-2021 (Khóa 16)

Thông báo chương trình Thực tập: Link
https://drive.google.com/drive/folders/19H7gyDW9Gb1H3sBa5gBElKJWIQOr7R6W?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19-SdXl_j0xeJMHHw3ZUzDkaS-Tr24X1h?usp=sharing

Danh sách đề tài: Link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I4-afHidXr6iRB4Kcva6rpedO59RQb2N/edit?usp=sharing&ouid=101663183295038241285&rtpof=true&sd=true

Hội đồng hướng dẫn: Link
https://drive.google.com/file/d/18skMVq0P7owENj2pfxtKIdmUTCXV3Y_R/view?usp=sharing

Hội đồng bảo vệ: Link
20201230DS-HDBV-CP-CTTT.pdf

Kế hoạch bảo vệ

Cột mốc

M1

M2-M3

M4 (Final dense)

Thời gian

08-09/10/20

26-27/11/20

07/1/2021

Hình ảnh:
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1a5kymhZeq1qr04t9W2-5LJ0wyQNUny7E?usp=sharing

Năm học 2019-2020 (khóa 15)

Thông báo chương trình Thực tập: Link
https://drive.google.com/drive/folders/1gUEAfs7_OpGV4SHJLyGZx8_lgCvBzSwh?usp=sharing

Danh sách đề tài: Link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I66g1G-XGPUcCyAViT4uhfmm7K4wuQEH/edit?usp=sharing&ouid=101663183295038241285&rtpof=true&sd=true

Hội đồng hướng dẫn: Link
QD giao de tai va TL HD HD Capstone projeet cho SV khoa KHCNTT+.PDF

Hội đồng bảo vệ: Link
https://drive.google.com/file/d/1ir4qzKtmNh5VBZm1azH9c6gd14MyEyHA/view?usp=sharing

Kế hoạch bảo vệ

Cột mốc

M1

M2-M3

M4 (Final dense)

Thời gian

18/12/2019

20-21/02/2020

15-16/05/2020

Hình ảnh:
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1tJI9Tfz6nQ24ZNjX12NCB__CNtZCw5pR?usp=sharing

Năm học 2018-2019 (khóa 14)

Thông báo chương trình Thực tập: Link
2_DNTuyenDung

Danh sách đề tài: Link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IKErrhy6mchc73C5r68pTmw_MfjmfRFL/edit?usp=sharing&ouid=101663183295038241285&rtpof=true&sd=true

Hội đồng hướng dẫn: Link
https://drive.google.com/file/d/1IPbTsjr2xLr3WSTe84NruW6eCT3dYkse/view?usp=sharing

Hội đồng bảo vệ: Link
https://drive.google.com/file/d/1V1aFrpq73O8eqzogDvOH-mYSaPtcAn-0/view?usp=sharing

Kế hoạch bảo vệ

Cột mốc

M1

M2-M3

M4 (Final dense)

Thời gian

20/03/2019

07/05/2019

14/06/2019

Hình ảnh:
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1gnA45tUJzXP3DvEg3UWfMpdsSRCsNWo5?usp=sharing