DHBK

Kế hoạch năm học

02/01/2019 10:54

Năm học

CTTT ngành Điện tử Viễn thông

CTTT ngành Hệ thống nhúng

KS CLC Việt - Pháp ngành Công nghệ phần mềm

KS CLC Việt – Pháp ngành Tin học Công nghiệp

KS CLC Việt – Pháp ngành Sản xuất tự động

2018 - 2019

 

 

 

2017 - 2018

 

 

 

2016 - 2017

 

 

 

2015 - 2016