DHBK

Đội ngũ cán bộ

02/11/2018 07:44

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

KHOA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN - Điện thoại: 0236.3735.112 - Email: fast@dut.udn.vn

1

NGUYỄN LÊ HÒA
TS, Giảng viên
Trưởng khoa Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0912.919.157
Email: nglehoa@dut.udn.vn

2

NGUYỄN THỊ ANH THƯ
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.023.049
Email: ntathu@dut.udn.vn

3

VÕ THỊ HOÀNG CHÂU
Giáo vụ phụ trách Chương trình CLC Việt-Pháp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0985.860.024
Email: hchaubk@gmail.com

4

VŨ NGỌC HÀ
ThS, Chuyên viên
Thư ký khoa


Điện thoại DĐ: 0903.566.870
Email: vnha@dut.udn.vn

5

HOÀNG THỊ HIẾU
CN, Chuyên viên
Chuyên viên phụ trách Thư viện

Điện thoại DĐ: 0972.735.212
Email: hthieu@dut.udn.vn

6

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
CN, Chuyên viên
Giáo vụ phụ trách Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ


Điện thoại DĐ: 0979.489.750
Email: nthnhung@dut.udn.vn

BỘ MÔN KHOA HỌC ỨNG DỤNG

1

NGUYỄN CHÁNH TÚ
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng Bộ môn-Bộ môn Khoa học ứng dụng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.179.882
Email: nctu@dut.udn.vn

2

NGUYỄN THỊ TÚ TRINH
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0356.592033
Email: ntttrinh@dut.udn.vn

3

NGUYỄN THỊ THU TRANG
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0342.968225
Email: ntthutrang@dut.udn.vn

4

NGUYỄN THỊ NGỌC GIAO
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0389.441.502
Email: ntngiao@dut.udn.vn
5

ĐOÀN QUỐC KHOA
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0912. 851. 456
Email: dqkhoa@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

1

LÊ QUỐC HUY
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn-Bộ môn Kỹ thuật Công nghệ tiên tiến, Phụ trách CTTT ngành Hệ thống nhúng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0912.781.769
Email: lqhuy@dut.udn.vn

2

THÁI VŨ HIỀN
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0903.508.636
Email: tvhien@dut.udn.vn

3

NGUYỄN LÊ HÒA
TS, Giảng viên
Trưởng khoa Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0912.919.157
Email: nglehoa@dut.udn.vn

4

NGUYỄN QUANG NHƯ QUỲNH
TS, Giảng viên
Phụ trách CTTT ngành Điện tử-Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.967.175
Email: nqnquynh@dut.udn.vn

5

NGUYỄN THỊ ANH THƯ
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.023.049
Email: ntathu@dut.udn.vn

6

NGUYỄN HỮU LẬP TRƯỜNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.512.679
Email: nguyenhuulaptruong@gmail.com

7

PHẠM VĂN TUẤN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 072.227.8159
Email: pvtuan@dut.udn.vn

PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1

NGUYỄN QUANG NHƯ QUỲNH
TS, Giảng viên
Phụ trách CTTT ngành Điện tử-Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.967.175
Email: nqnquynh@dut.udn.vn

2

LÊ QUỐC HUY
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kỹ thuật Công nghệ tiên tiến, Phụ trách CTTT ngành Hệ thống nhúng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0912.781.769
Email: lqhuy@dut.udn.vn

3

LÊ CUNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Khoa Cơ khí Giao thông, Phụ trách chuyên ngành Sản xuất tự động (PFIEV)
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.124.879
Email: lcung@dut.udn.vn

4

NGUYỄN THANH BÌNH (CNTT)
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin, Phụ trách chuyên ngành Công nghệ phần mềm (PFIEV)
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3955.461
Điện thoại DĐ: 0914.747.974
Email: ntbinh@dut.udn.vn

5

GIÁP QUANG HUY
TS, Giảng viên
Khoa Điện, Phụ trách chuyên ngành Tin học công nghiệp (PFIEV)
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.272.423
Email: gqhuy@dut.udn.vn