DHBK

Tầm nhìn - Sứ mạng

02/01/2019 05:01

Tầm nhìn: Khoa Khoa học Công nghệ Tiên tiến sẽ trở thành khoa tiên phong trong đào tạo quốc tế, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp vào năm 2030

Sứ mạng: Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao được quốc tế công nhận đáp ứng nhu cầu của nền công nghiệp 4.0; Xây dựng nền tảng kiến thức, kỹ năng, thái độ cho việc học tập suốt đời; Nâng cao năng lực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, tri thức phục vụ sự phát triển của công đồng

Giá trị cốt lõi: Đổi mới, sáng tạo vì cuộc sống tiến bộ