DHBK

Khung đảm bảo chất lượng

11/05/2022 13:13

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ @ FAST

Quy trình Đảm bảo chất lượng nội bộ

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (ĐHBK-ĐHĐN) là một trong những trường đại học đầu tiên thực hiện cơ chế Đảm bảo Chất lượng Nội bộ (IQA) ở cấp Chương trình và cấp Cơ sở dựa trên Tiêu chuẩn chất lượng do Mạng lưới Đảm bảo Chất lượng Đại học ASEAN (AUN-QA) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành. IQA của trường ĐHBK-ĐHĐN được thiết kế dựa trên mô hình QA bao gồm Đầu vào - Quy trình - Đầu ra - Kết quả - Tác động. Sơ đồ tổng thể và cấu trúc chi tiết được mô tả trong các hình sau. Tất cả các chương trình học tại Khoa Khoa học Công nghệ Tiên Tiến (FAST) đã được thiết kế, vận hành và phát triển theo IQA của trường ĐHBK-ĐHĐN.

Giáo dục dựa trên kết quả đầu ra (OBE) đã được đào tạo, áp dụng và phát triển cho tất cả các chương trình Đại học và Sau đại học tại trường ĐHBK-ĐHĐN kể từ năm 2017.

Diagram

Description automatically generated
Hình 1. Mô hình ĐBCL của Trường ĐHBK-ĐHĐN

A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence
Hình 2: Hệ thống Đảm bảo chất lượng Trường ĐHBK-ĐHĐN

Việc xây dựng các chuẩn đầu ra có tính đến và phản ánh tầm nhìn và sứ mệnh của Trường ĐHBK-ĐHĐN và nhu cầu của tất cả các bên liên quan như được trình bày dưới đây.

Khung chương trình, phương pháp dạy và học và đánh giá sinh viên được xây dựng một cách liên kết để đạt được các chuẩn đầu ra. Ma trận môn học được xây dựng dựa trên phương pháp I-T-U để hình thành chương trình học có cấu trúc logic, trình tự, tích hợp từ các chuẩn đầu ra của chương trình.

Để thu thập thông tin đầu vào và phản hồi từ nhân viên, sinh viên, cựu sinh viên và nhà tuyển dụng, nhà trường và chương trình đã thiết kế và xây dựng một cơ chế phản hồi có hệ thống để đánh giá và cải tiến.

Diagram

Description automatically generated
Hình 3. Phân tích nhu cầu của các bên liên quan để xây dựng mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình

A picture containing text, electronics, screenshot

Description automatically generated
Hình 4. Xây dựng khung chương trình dựa trên chuẩn đầu ra tại Trường ĐHBK

Diagram

Description automatically generated
Hình 5. Quy trình lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan