DHBK

Cơ cấu tổ chức

Bí thư Chi bộ: PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm

Trưởng khoa, Phó bí thư Chi bộ: TS. Nguyễn Lê Hòa

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Anh Thư

Trưởng BM Khoa học ứng dụng: PGS.TS. Nguyễn Chánh Tú

Trưởng BM Kỹ thuật CNTT: TS. Lê Quốc Huy

Chủ tịch Công đoàn: TS. Nguyễn Quang Như Quỳnh

Bí thư Liên chi đoàn: KS. Nguyễn Hữu Lập Trường

Phân công nhiệm vụ Ban lãnh đạo khoa

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Lê Hòa

Email: nglehoa@dut.udn.vn;

Tel: (+84) 912 919 157

- Quản lý chung các hoạt động của khoa; 

- Phụ trách trực tiếp các mãng công việc sau: Quy hoạch và chiến lược phát triển; Quản lý, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; Thi đua, khen thưởng; Hợp tác với các đơn vị đào tạo trong nước; Hợp tác doanh nghiệp; Trang thiết bị và cơ sở vật chất; Đào tạo và tuyển sinh; Đảm bảo chất lượng và kiểm định chương trình đào tạo; Cố vấn học tập; Tài chính.

 

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Anh Thư

Email: ntathu@dut.udn.vn;

Tel: (+84) 905 023 049

Phụ trách trực tiếp các mãng công việc sau: Tuyển sinh quốc tế; Hợp tác với trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới; Nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên; Các hoạt động của sinh viên, đoàn thanh niên, hội sinh viên; Đào tạo tiếng Anh cho sinh viên CTTT; Truyền thông và quảng bá thương hiệu; Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.