DHBK

Cơ cấu tổ chức

02/01/2019 05:11

Trưởng khoa, Bí thư Chi bộ: TS. Nguyễn Lê Hòa

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Anh Thư

Trưởng BM Khoa học ứng dụng: PGS.TS. Nguyễn Chánh Tú

Trưởng BM Kỹ thuật CNTT: TS. Lê Quốc Huy

Chủ tịch Công đoàn: TS. Nguyễn Quang Như Quỳnh

Bí thư Liên chi đoàn: KS. Nguyễn Trí Bằng

Phân công nhiệm vụ Ban lãnh đạo khoa năm học 2022-2023

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Lê Hòa

Email: nglehoa@dut.udn.vn;

Tel: (+84) 912 919 157

Phụ trách chung hoạt động của Khoa.

Trực tiếp phụ trách các công việc sau:

- Công tác chính trị tư tưởng

- Quy hoạch và chiến lược phát triển

- Quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển cán bộ

- Thi đua, khen thưởng

- Đào tạo đại học

- Kiểm định chất lượng CTĐT

- Đảm bảo chất lượng bên trong

- Tuyển sinh

- Quản lý trang thiết bị, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm

- Hợp tác doanh nghiệp

- Kế hoạch – tài chính

- Tư vấn hoạt động của Công đoàn

- Công tác khác do Ban giám hiệu phân công

 

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Anh Thư

Email: ntathu@dut.udn.vn;

Tel: (+84) 905 023 049

Trực tiếp phụ trách các công việc sau:

- Nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên

- Hợp tác quốc tế

- Truyền thông và quảng bá thương hiệu

- Công tác sinh viên

- Giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập

- Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

- Chỉ đạo và theo dõi hoạt động của Liên chi đoàn

- Công tác khác do Trưởng khoa phân công