DHBK

Kiểm định chất lượng Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ

25/05/2019 09:12

02 Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Điện tử Viễn thông và ngành Hệ thống nhúng của Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng được Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường khu vực Đông Nam Á (AUN-QA) đánh giá và công nhận đạt chuẩn về đảm bảo chất lượng với điểm số cao nhất trong các chương trình đào tạo được đánh giá bởi AUN-QA tại Việt Nam và đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á.

Thông tin về AUN-QA: http://www.aun-qa.org/

Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN - ASEAN University Network) được thành lập năm 1995 bởi các Bộ trưởng Giáo dục và các Hiệu trưởng của các Trường đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Với mục đích: Thúc đẩy sự hợp tác và nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu giữa các trường đại học trong khu vực và là đầu mối phối hợp các hoạt động để thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và tìm kiếm các biện pháp cải tiến liên tục chất lượng của các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á.

Năm 2004, Tiêu chuẩn Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á – Đảm bảo chất lượng (ASEAN University Network - Quality Assurance - AUN-QA) được ban hành.Từ năm 2006 đến nay, bộ tiêu chuẩn AUN – QA được áp dụng, bắt đầu từ cấp chương trình đào tạo. Với mục đích: thúc đẩy công tác đảm bảo chất lượng, thúc đẩy cạnh tranh trong khu vực.

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA gồm có 11 tiêu chuẩn: 

1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của CTĐT;

2. Bản mô tả CTĐT;

3. Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học;

4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học;

5. Đánh giá người học;

6. Chất lượng đội ngũ giảng viên;

7. Chất lượng đội ngũ cán bộ hỗ trợ;

8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học;

9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị;

10. Nâng cao chất lượng;

11. Kết quả đầu ra